Intensifierat stöd

Intensifierat stöd ges åt en elev som behöver regelbundet stöd i lärande och skolgång eller flera stödformer. Stödet baserar sig på en pedagogisk utvärdering som eleven, vårdnadshavaren och lärarna tillsammans utarbetar. Stödets former, ansvarsfördelningen och samarbetet beskrivs närmare i planen för elevens lärande, som också utarbetas i samarbete med läraren och vårdnadshavaren. Av planen får hemmet information så att vårdnadshavaren kan stöda sitt barn bättre. Formen för det intensifierade stödet och frekvensen avgörs enligt elevens individuella behov.

Intensifierat stöd ges då det allmänna stödet inte är tillräckligt, för så lång tid som eleven behöver det. Intensifierat stöd planeras som en helhet. Det är mer omfattande och långsiktigt än det allmänna stödet. Oftast behöver eleven också flera stödformer. Det intensifierade stödet ges flexibelt i samband med annan undervisning. Elevens lärande och skolgång följs upp och utvärderas regelbundet.

Inom den grundläggande undervisningen tillämpas alla stödformer inom ramarna för det intensifierade stödet förutom differentiering av lärokurserna. Inom det intensifierade stödet betonas till exempel

  • differentiering av undervisningen
  • individuell handledning
  • samarbete med hemmet
  • specialundervisning på deltid
  • fokus på läroämnets huvudsakliga innehåll

Också elevvårdens insats för att främja och upprätthålla elevens välmående förstärks.

Den individuella planen innehåller

  • individuella mål
  • pedagogiska lösningar
  • samarbete och tjänster uppföljning och utvärdering