Pedagogiskt stöd

Eleven har rätt att få tillräckligt stöd för lärande och växande genast då behovet av stöd uppstår. Stödet till eleven bör vara

 • flexibelt
 • planerat på lång sikt
 • möjligt att anpassa enligt behov

Behovet av stöd kan variera

 • från tillfälligt till fortgående
 • från ringa till mer omfattande
 • från en stödform till flera

I alla skolor ges allmänt, intensifierat och särskilt stöd enligt behov. Stöd ges så länge och på den nivå som eleven behöver det. I första hand ges stödet i elevens egen undervisningsgrupp och i skolan genom flexibla arrangemang.

Stödformerna planeras tillsammans med eleven, vårdnadshavaren och läraren. Tillsammans kommer man överens om vad eleven och vårdnadshavaren förbinder sig till och hur skolan stöder elevens växande och utveckling. Utvärderingen av elevens utveckling och behovet av stöd samt planeringen av stödet är en del av samarbetet mellan hemmet och skolan.  

Utgångspunkten för hur stödet ordnas är varje elevs och också undervisningsgruppens

 • styrkor
 • utvecklingsbehov och
 • behov beträffande inlärning

Uppmärksamhet bör fästas vid

 • att undanröja hinder för lärande
 • att förebygga inlärningssvårigheter
 • att känna igen inlärningssvårigheter i ett tidigt skede

Stödformerna används både enskilt och som komplement till varandra.

Nyckelord: