Sakskador och ersättande

Utgångspunkten för ersättande av sakskador på elevens personliga egendom i skolorna i Åbo är att var och en själv ansvarar för skador som de själv orsakat.

För att få ersättning krävs ansvarsgrund. I fall där ersättning betalas, tillämpas skadeståndslagen.

Ifall eleven råkar ut för en olycka på en lektion (t.ex. får syra på kläderna på en kemilektion eller glasögonen går sönder på en gymnastiklektion), har staden som kutym att i allmänhet ersätta skadan efter att ha fått ersättningsansökan och skolans utredning om skadan (Utbildningsnämnden 25.8.1993 § 10 5113/601-93).

Staden ersätter inte

egendom som skadats ens i undervisningssituationer

  • om eleven har handlat i strid mot skolans anvisningar
  • om egendomen har funnits i skolans kapprum
  • om egendomen har skadats under rasten
  • om egendomen har skadats på skolvägen
  • om egendomen ersätts av hemförsäkringens självriskandel
  • om eleven på eget initiativ tagit med sig egendom till skolan som inte hör till undervisningen, t.ex. mobiltelefoner, cd-spelare, kameror

Sivistystoimialan päiväkoti, koulu, oppilaitos antaa tarvittaessa vahingonkärsijälle ohjeita kirjallisen korvausvaatimuksen tekemiseen.

Daghem, skolor och läroanstalter inom bildningssektorn ger vid behov eleven som lidit skada, anvisningar om hur han eller hon ska lämna in ett skriftligt krav på ersättning.

Stölder i skolan

Stölder i skolor/daghem är målsägandebrott, om vilka brottsanmälan ska göras till polisen.

Skolorna/daghemmen strävar också internt efter att utreda varje enskilt fall, men brottsanmälan ska inlämnas av den som lidit skada eller hans eller hennes vårdnadshavare.

Åbo stads frivilliga gruppolycksfallsförsäkring

Åbo stad har skaffat en frivillig gruppolycksfallsförsäkring, som gäller för bl.a. barn i daghem och elever/studerande.

I vissa fall kan sakskador ersättas, om försäkringsvillkoren i den frivilliga gruppolycksfallsförsäkring som Åbo stad tecknat uppfylls.

Via denna försäkring ersätts sakskador

  • om man i en vårdsituation som till sin typ varit första hjälp eller liknande, har varit tvungen att klippa sönder kläder eller
  • såsom kostnaderna för reparation av glasögon, hörapparater, tandproteser eller skyddshjälmar, om de gått sönder i ett daghem eller en skola/läroinrättning i samband med en olycka som förutsätter läkarvård. Försäkringen ersätter också anskaffning av motsvarande egendom om en reparation är omöjlig.

Skador som orsakats av elev 

Eleven är enligt skadeståndslagen skyldig att ersätta skador som den orsakat på egendom som hör till staden, andra elever, skolans personal eller utomstående person.