Särskilt stöd

Särskilt stöd ges åt elever som inte annars når målen för växande, utveckling och lärande. Det särskilda stödets uppgift är att ge eleven helhetsbetonat och planmässigt stöd, så att eleven kan uppfylla sin läroplikt och får en grund för fortsatta studier efter grundskolan. Elevens självkänsla, studiemotivation och upplevelser av att lyckas och lära sig förstärks. Man stöder elevens delaktighet och stöder eleven att ta ansvar för sina studier.

Elever med särskilt stöd har

 • allmän läroplikt eller
 • förlängd läroplikt

Eleven studerar

 • läroämnesvis enligt allmän eller individuell lärokurs
 • enligt verksamhetsområde

Om det intensifierade stödet som eleven får inte räcker till, görs en pedagogisk utredning, där elevens helhetssituation beskrivs. På basis av utredningen fattar specialservicechefen ett beslut om särskilt stöd. I samband med utredningen hörs eleven och vårdnadshavaren i enlighet med förvaltningslagen.  

I beslutet för särskilt stöd beskrivs

 • elevens huvudsakliga undervisningsgrupp
 • eventuella tolknings- och assistenttjänster
 • andra nödvändiga tjänster
 • ordnande av avvikande undervisning

Beslutet bör alltid motiveras och besvärsanvisning måste alltid finnas bifogad.

Behovet av särskilt stöd granskas

 • då elevens stödbehov ändras
 • på vårterminen i andra klassen
 • på vårterminen i sjätte klassen

Ifall eleven inte mera behöver särskilt stöd, gör specialservicechefen ett beslut om att avsluta stödet och eleven ges istället intensifierat stöd.

Särskilt stöd ges i första hand i elevens egen undervisningsgrupp. Stödet ordnas i flexibelt i skolan, om det inte är bäst för eleven att hen flyttas till en annan undervisningsgrupp eller skola.

Efter att beslutet om särskilt stöd fattats, utarbetar lärarna i samarbete med eleven och vårdnadshavare en skriftlig, individuell plan om ordnande av undervisning (IP), utgående från den pedagogiska utredningen.

Den individuella planen innehåller antekcningar om

 • personliga mål för eleven
 • pedagogiska lösningar
 • hur undervisningen ordnas
 • tjänster som erbjuds i samarbete med olika aktörer
 • uppföljning och utvärdering