Kvalitetsarbetet inom den grundläggande utbildningen

Enligt lagen om grundläggande utbildning, 21 § ,bör utbildningsanordnaren utvärdera den erbjudna utbildningen och dess inverkan samt även delta i utvärdering av verksamheten som görs av utomstående. Undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat guiden Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, och utifrån denna har kommunerna utvecklat sina kvalitetsutvärderingssystem. På basen av de uppsatta kvalitetskriterierna har man i Åbo utarbetat en enkät som besvaras skolpersonalen, eleverna själva samt deras vårdnadshavare. I januari 2019 genomfördes kvalitetsundersökningen för fjärde gången i Åbo.

Kvalitetskriterierna inom den grundläggande utbildningen har i Åbo delats in i tre frågehelheter:

  • Elevens vardag
  • Ledning, personal och ekonomi
  • Miljö och säkerhet

Under vårterminen behandlas resultaten från kvalitetsenkäten tillsammans med respondenterna. Utgående från resultaten utvärderas hur man uppnått det gångna läsårets uppsatta mål, men även verksamheten i övrigt.

Därutöver utarbetas en utvecklingsplan för läsåret 2019-2020.

Den grundläggande utbildningens spetskompemtensområden för läsåret 2018-2019 är följande:

  • Välmående
  • Kunnade
  • Konkurrenskraft (Högklassig undervisning)

Länk till svarsresultat 2019

Tilläggsuppgifter

Liliane Kjellman
Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning
Bildningssektorn, Åbo

Kvalitetsenkäten 2019

Kvalitetsenkäten i den grundläggande utbildningen genomfördes för fjärde gången i alla finsk- och svenskspråkiga grundskolor i januari 2019. Enkäten besvarades av skolpersonalen, eleverna själva samt deras vårdnadshavare. Tack till alla som svarade på enkäten.
Länk till svarsresultat 2019