Kvalitetsarbetet inom den grundläggande utbildningen

Enligt lagen om grundläggande utbildning, 21 §:

Utbildningsanordnaren bör utvärdera den erbjudna utbildningen och dess inverkan samt även delta i utvärdering av verksamheten som görs av utomstående.

Undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat guiden Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, och utifrån denna har kommunerna utvecklat sina kvalitetsutvärderingssystem.

På basen av de uppsatta kvalitetskriterierna har man i Åbo utarbetat en enkät som besvaras skolpersonalen, eleverna själva samt deras vårdnadshavare. I januari 2021 genomfördes kvalitetsundersökningen för femte gången i Åbo.

Under vårterminen behandlas resultaten från kvalitetsenkäten tillsammans med respondenterna. Utgående från resultaten utvärderas hur man uppnått det gångna läsårets uppsatta mål, men även verksamheten i övrigt.

Därutöver utarbetas en utvecklingsplan för läsåret.

Den grundläggande utbildningens spetskompemtensområden för läsåret 2022-2023 är följande:

  • Välmående
  • Kunnade och konkurrens kraft (högklassig undervisning)

Tilläggsuppgifter

Liliane Kjellman
Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning
Bildningssektorn, Åbo

Kvalitetsenkäten 2023

  • Kvalitetsenkäten genomfördes för sjätte gången i januari 2023
  • Enkäten besvaras av vårdnadshavare, elever samt skolpersonalen.
  • Eleverna svarar på enkäten under skoltid. Vårdandshavaren får enkäten via Wilma.
  • Länk till en nyhet över svaren från år 2019

Resultat från tidigare utvärderingar

Kvalitetsenkät 2021: Grundläggande utbildning Svenskspråkiga skolor

Länk till svarsresultat 2019