Läroplan

Undervisningen i skolorna i Åbo baserar sig på läroplanen som utgår från ikraftvarande lagar och förordningar. I läroplanen beskrivs det praktiska arbetet i skolan. Läroplanen är normtext och alla skolor bör följa läroplanen. Utbildningsstyrelsen har godkänt grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Utifrån grunderna har den kommunvisa delen i läroplanen för årskurserna 1–9 i den grundläggande utbildningen i Åbo utarbetats. I skolornas läroplaner och läsårsplaner beskrivs dessutom de skolvisa preciseringarna beträffande ordnandet av undervisning närmare.

Den nya lagen om elev- och studerandevård trädde ikraft 1.1.2014. Utifrån lagen om elev- och studerandevård utarbetades kommun- och skolspecifika delar i läroplanen. Dessa togs i bruk 1.8.2014.

Den nya läroplanen togs i bruk 1.8.2016 i årskurserna 1–6 och efter det övergår man till undervisning enligt den nya läroplanen en årskurs i taget. I årskurserna 7–9 togs den nya läroplanen i bruk etappvis under åren 2017, 2018 och 2019.

De skolvisa läroplanerna finns tillgängliga på skolornas hemsidor.

Läroplanerna för den grundläggande utbildningen: