Mångkulturell undervisning

Turku International School

Undervisning på engelska ges i den internationella skolan i Åbo, Turku International School. Läs mer i Turku International School websidan.

Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen (VALMO)

Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen är riktad till elever med främmande språk som nyligen flyttat till Finland. Den förberedande undervisningen ger eleverna färdigheter för att kunna övergå till den grundläggande utbildningen. Eleven studerar finska och lär sig andra färdigheter som behövs i skolan.

Undervisningen sker i första hand i grupp. Grupper finns i de olika skolorna och eleverna studerar i dem i medeltal ett år innan de övergår till undervisning i närskolan.

Finska som andra språk och litteratur (S2) och svenska som andra språk och litteratur (R2)

För en elev, vars modersmål varken är finska eller svenska, kan man välja lärokursen finska som andra språk och litteratur eller svenska som andra språk och litteratur när eleven inleder den grundläggande utbildningen. Syftet med lärokursen är att stöda utvecklingen av elevens färdigheter i finska eller svenska. 

Undervisningen kan också ordnas tillsammans med elever som studerar finska eller svenska som modersmål. 

Undervisning i elevens eget modersmål (OMO)

Undervisning i elevens eget modersmål innebär undervisning i den grundläggande utbildningens läroämnen i elevens eget modersmål. Undervisningen stöder elevens inlärningsförutsättningar. Planeringen, genomförandet och bedömningen av undervisningen görs i samarbete mellan läraren i undervisning i elevens eget modersmål och klass- eller ämnesläraren.

Stödd undervisning (MATU)

Stödd undervisning innebär undervisning i olika läroämnen för elever som behöver stöd för att utveckla sin språkförmåga och sina andra studiefärdigheter.

Modersmålsundervisning i elevens eget modersmål (MAI)

Modersmålsundervisning i elevens eget modersmål är avsedd för de elever som har ett annat modersmål än finska eller svenska. Undervisningen stärker elevens språkliga färdigheter och kulturella identitet. Också de elever, som lärt sig språket när de bott utomlands, kan delta i undervisningen.

Undervisning ges på över tjugo olika språk. Lektionerna hålls vanligen i särskilt överenskomna skolor efter skoldagens slut.

Romani

Elever som har romani som modersmål eller familjespråk kan studera romani i skolan. Undervisningens syfte är att stöda elevernas intresse för det egna språket och den egna kulturen. Tid och plats för undervisningen fastställs varje läsår.

Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen (VALMO)

Modersmålsundervisning i elevens eget modersmål (MAI):

Romani:

Ytterligare upplysningar:

Ytterligare upplysningar:

  • Planerare för mångkulturell undervisning Annika Rae
  • Den förberedande undervisningens kontaktlärare Pia Hiltunen