Gymnasiestudier

Nyttiga länkar

Tilläggsuppgifter

Gymnasieutbildningens uppgift är att ge eleverna en bred allmänbildning. I gymnasierna i Åbo betonas det gemensamma ansvaret samt samarbete och växelverkan med vårdnadshavarna.

I gymnasiet studerar man

  • självständigt
  • i grupp
  • på nätkurser
  • på distans
  • i flerformsundervisning

Gymnasiekurser erbjuds också vuxenstuderande i Turun iltalukio

Läsår och kurser

  • Läsåret är indelat i fem perioder
  • Undervisningen i läroämnena delas upp i kurser som i medeltal omfattar 38 lektioner.
  • Läroämnets lärokurs utgörs av en eller flera kurser
  • Timantalet för obligatoriska kurser anmäls i den riksomfattande timplanen eller i specialgymnasiets timplan.
  • Undervisning på sommaren ordnas i Åbo kvällsgymnasium för gymnasieelever och elever som påbörjar sin skolgång i juni och augusti.

Gymnasiediplom

I Katedralskolan kan man tyvärr inte studera diplom. I de finskspråkiga gymnasierna är det möjligt att avlägga diplom i bildkonst, gymnastik, media, musik och teater. Närmare information om detta fås direkt från gymnasierna. Utbildningsstyrelsen har fastställt instruktioner för avläggande av diplom.

Nyckelord: