Förskoleundervisning

Svenskspråkig förskoleundervisning anordnas kl. 8.30-12.30 vid

Finskspråkig förskoleundervisning ordnas i kommunala (läs mera på finska) och privata daghem (läs mera på finska).

De svenskspråkiga skolorna inom den grundläggande utbildningen är indelade i ett elevupptagningsområde från 1.1.2023. Det betyder att vårdnadshavarna kan välja till vilken förskola eleven anmäls. För att förverkliga en enhetlig lärostig från förskola till skola är strävan att de barn som inleder sin förskola i anslutning till respektive skola skall kunna fortsätta sin skolgång där.

Om antalet sökande överstiger antalet platser tillämpas antagningsgrunderna i följande ordning.
1.Hälsorelaterad orsak eller stödbehov
2.Förskolans tillgänglighet (I bedömningen utgår man från Fölis reseguide och bedömningen görs i första hand enligt en trygg promenadväg och i andra hand från en trygg skolväg med kollektivtrafik.) Förskolans tillgänglighet beräknas från respektive skolas adress.
3.Syskon i skolan
4.Lottdragning

För att omfattas av det första kriteriet krävs beslut om särskilt stöd eller andra intyg. Syskonkriteriet tillämpas ifall eleven har syskon i samma skola under det år som förskolan inleds.

Ytterligare information fås av enhetschefen vid respektive förskola.

Resestöd

För ett barn i förskoleundervisning kan man baserat på ansökan bevilja resestöd, ifall resan till närförskolan är fem kilometer eller mer. Barn som går i kompletterande småbarnspedagogik (morgon/eftermiddag) har inte rätt till skjutsförmån. Ersättningen gäller följeslagarens busskostnader enligt billigaste taxa (månadskort). Vårdnadshavarna anhåller om skjutsförmån.

Ansökan skickas till:

Servicechef Hanna Karlsson
Olofsvägen 2
20100 Åbo

Ansökan

Ifall barnet utöver förskoleundervisningen behöver kompletterande dagvård, ska en elektronisk dagvårdansökan inlämnas.

Avgifter

För dagvården uppbärs en dagvårdsavgift enligt familjens inkomster, familjestorlek och dagvårdsbehov. Förskoleundervisningen är avgiftsfri och ges fyra timmar per dag.

Vem har rätt till förskola

Den lagstadgade förskoleundervisningen är riktad till alla barn det år barnet fyller 6 år eller året före barnets läroplikt börjar. Den avgiftsfria förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar per år, dvs. ca fyra timmar om dagen.

SERVICEMOTTAGNINGAR

KONTAKTUPPGIFTER

VIDARE INFORMATION OM DAGVÅRDSAVGIFTER

PLAN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK

Blanketter

Lokaliteter

Lokaliteter

Braheskolans daghem och Cygnaeus skola, Braheskolans enhet

Förskoleundervisning för barn under skolåldern

Svenskspråkig förskoleundervisning för barn under skolåldern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Cygnaeus förskola

Förskoleundervisning för barn under skolåldern

Svenskspråkig förskoleundervisning för barn under skolåldern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Sirkkala skola

Förskoleundervisning för barn under skolåldern ordnas tillfälligt vid Kärsämäkivägen 11

Svenskspråkig förskoleundervisning för barn under skolåldern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska