Utbildning för invandrare

Integrationsutbildning för unga invandrare

Syftet med integrationsutbildningen är att den studerande ska uppnå fungerande grundläggande språkfärdigheter i finska. Utbildningen främjar invandrarens tillträde till arbetslivet och till fortsatt utbildning. På basis av en inledande kartläggning styr arbets- och näringsministeriet invandraren till integrationsutbildningen som ordnas i form av arbetskraftsutbildning.

Yrkesutbildning

Grundläggande yrkesutbildning ordnas vid yrkesläroanstalter och i form av läroavtalsutbildning. Examina är i allmänhet grundskolebaserade, men också gymnasiebaserade grundexamina förekommer i någon mån. Studierna är mycket pragmatiska. Under perioderna av inlärning i arbetet jobbar de studerande på riktiga arbetsplatser och bekantar sig med vardagen i arbetslivet.

Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning för vuxna

  • Utbildningen är främst avsedd för unga och vuxna som saknar examen på andra stadiet och som har för avsikt att söka till grundläggande yrkesutbildning samt förbättra sina förutsättningar att avlägga en yrkesinriktad grundexamen.
  • Språkkunskaperna i finska hos de invandrare eller personer med invandrarbakgrund som deltar i utbildningen ska ligga på nivå A2.2 enligt nivåskalan för språkkunskaper.
  • Utbildningen är avgiftsfri. De studerande får gratis skolmat under skoldagarna. Skolresorna och läroböckerna betalar de studerande själva. Det är möjligt att få studie- eller integrationsstöd för studierna.
  • De studerande söker direkt till den läroanstalt som ordnar utbildningen.

Yrkesutbildning för vuxna invandrare

Vuxenutbildningen vid Åbo yrkesinstitut omfattar vissa yrkesutbildningar som särskilt riktar sig till studerande med invandrarbakgrund. Sådana är till exempel en del av bussförarutbildningarna. I utbildningarna ingår förutom yrkesstudier även undervisning i finska. Ytterligare upplysningar finns på vuxenutbildningens webbplats.

Därtill är det möjligt att söka till alla andra vuxenutbildningar som leder till examen. De studerande ska ha tillräckliga färdigheter i finska eftersom all undervisning sker på finska.

Allmänna språkexamina

Allmänna språkexamina är språkexamina för vuxna. Inom ramen för dessa examina mäts språkfärdigheten i praktiska situationer som kräver att man talar, skriver, läser eller lyssnar på ett främmande språk – antingen i Finland eller utomlands.

För att få finskt medborgarskap förutsätts minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska. För att få ett intyg över dessa språkkunskaper ska den vuxna avlägga en allmän språkexamen i finska eller svenska på mellannivå. Intyget innehåller en bedömning av tal- och textförståelsen samt hur bra den vuxna talar och skriver. För medborgarskapsansökan måste minst två delprover avläggas på kunskapsnivå tre.

Vuxenutbildningen vid Åbo yrkesinstitut ordnar också förberedande undervisning på kvällstid inför språktestet i finska på mellannivå (sammanlagt sju kvällar).

Luuppi

Työväenopiston Luuppi är Åbo finska arbetarinstituts och Åbo svenska arbetarinstituts gemensamma undervisningsenhet som ordnar utbildning i synnerhet för invandrare. Luuppi erbjuder undervisning i finska och svenska samt en möjlighet att studera och utöva konst och färdighetsämnen, dans och motion, kultur och historia samt informationsteknik.

Undervisningen sker på klarspråk på finska eller svenska. Alla lärare kan dessutom engelska och en del av lärarna ryska. Dessa språk används vid behov som hjälpspråk vid undervisningen.

Gymnasiet

Det finns tio daggymnasier i Åbo. Dessutom finns det ett vuxengymnasium som i huvudsak ger undervisning på kvällstid. Kvällsgymnasiet ordnar också skräddarsydd undervisning för invandrare.

Största delen av gymnasierna i staden lyder under Åbo stad. Gymnasiet kan också slutföras på engelska genom att avlägga en International Baccalaureate-examen (IB-examen) vid Turun Normaalikoulun lukio eller i gymnasiet vid Turun kansainvälinen koulu.

Högskoleutbildning

I Åbo kan högskolestudier avläggas inom flera olika områden. I staden finns ett finskspråkigt universitet, det svenskspråkiga universitetet Åbo Akademi och fyra yrkeshögskolor, varav en är svenskspråkig. Största delen av högskoleundervisningen sker på finska. Nästan alla högskolor erbjuder dock också undervisning på engelska. Anvisningar för ansökan och närmare uppgifter om utbildningsprogrammen finns på högskolornas egna webbplatser.

Andra studiemöjligheter

I Åbo finns det gott om studiemöjligheter som alla kan delta i. Dessa studier är oftast avgiftsbelagda. Vid öppna universitet eller öppna högskolor kan man avlägga högskolestudier. Ytterligare upplysningar om studier i Åbo finns på följande webbplatser: