Människor och samhället

 

 

Målet i Skansenområdet är att skapa mångsidiga förutsättningar för samhälleliga och miljömedvetna lösningar. Vi har låtit göra en separat utredning om möjligheterna till att ta i bruk en bilpool. För invånarnas del utreds förutom bilpooler även möjligheter till bland annat hemkontor, husbastur, hyrbara arbetsrum och odlingslotter. Parkområden möjliggör flera olika aktiviteter oavsett ålder.

De olika boendeformerna i Skansen erbjuder lämpliga lösningar för familjer av olika storlek och invånare i olika åldrar. Området ger möjligheter till olika grader av privatliv: allt från öppna platser vid trafikrutter och busshållplatser till halvoffentliga kvartersgårdar, samt från parker till privata trädgårdar.

I närheten av Skansens huvudgata är områdets utseende stadslikt. När man rör sig längre ut mot områdets gränser blir utseendet stegvis alltmer naturnära. Rutterna för fotgängare och cyklister har integrerats för att bli en del av hela områdets trafiknätverk. Hållbara trafiklösningar skapas genom att leda den offentliga trafiken och tjänsterna innanför området. Grönområdena fungerar som infiltrationsområden för dagvatten samt erbjuder en livsmiljö för olika vilda arter.

Planering tillsammans genom delaktighet

Planeringen av Skansen har från första början gjorts i samarbete med olika aktörer. Trots att området först håller på att byggas upp, har en egen sparringsgrupp tagits med i planeringen. Gruppen har kommenterat planerna och delat med sig av sina egna tankar och synsätt som stöd för planeringen. Även flera invånar- och diskussionstillfällen har medfört fruktbar diskussion om vilka behov och önskningar det finns gällande det framtida boendet på området. Diskussionerna har även tydligt lyft fram en ökande önskan om att beakta miljön.

Vi syftar att fortsättningsvis lyfta fram projektet genom exempelvis verkstäder för kommuninvånare och specialkunniga samt genom att delta i evenemang exempelvis i köpcentrumet Skanssi.

 

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: