Vanliga frågor

Varför förnyas Salutorget?

De platser man satsat på, såsom åstranden och Saluhallen, är Åbos stolthet. Vi vill göra samma med Salutorget så att det verkligen kan bli stadens hjärta, en orsak att komma till centrum. I och med det nya Salutorget får Åbo det bästa promenad- och cyklingscentumet i Finland. Det nya torget ger förutsättningar för en ändring av verksamheten – torget kan bjuda på evenemang, konserter och kaféer. Torget är stadsinvånarnas samlingsplats som är lätt att nå med alla transportmedel.

På vilket sätt kommer torget att ändras?

Salutorget förnyas för att kunna svara mot nutidens krav. Torgbyggnaderna förnyas, och kommer att inhysa bland annat kaféer och lokaler för allmänheten. Torgplanet kommer att bli uppvärmt, och torgets stenbeläggning kommer att staplas på nytt så att ytan blir jämn och lättframkomlig. Torgköpmännens stånd omplaceras med avseende till de viktigaste färdvägarna. På det sättet blir det enklare att uträtta ärenden på torget.

Parkeringsplatser tas bort från torget och en del av gatorna omvandlas till gå- och cykelgator eller gårdsgator som endast tillåter underhålls- och tomttrafik. För att allt detta ska bli möjligt byggs en underjordisk parkering under torget.

När inleds ändringsarbetet på torget?

Planerna har publicerats och finns till påseende för alla i mars 2016 via Turku.fi/sv, Turku.fi/salutorget och Åboservicen på Puolalagatan 5. Beslutsfattandet framskrider så att ärendet förs vidare till direktionen för Fastighetsaffärsverket vid Åbo stad i april. Stadsstyrelsen och -fullmäktige godkänner planerna senare i vår.

Vad görs först på torget?

Före byggandet vid Salutorget inleds ska arkeologiska grävningar utföras. Grävningarna övervakas av museiverket och Åbo museicentral.

Kommer en underjordisk parkering att byggas under torget?

En förutsättning för förnyelsen av torget är att bilplatserna byggs under jorden. På så sätt kan man minska trafiken kring torget.

Kommer torghandelns öppettider att ändras?

Torghandelns öppettider kan bli längre i framtiden i och med exempelvis olika evenemang.

Hur påverkar byggnadsarbetet torghandeln?

Torghandeln fortsätter i så normal utsträckning som möjligt även under byggnadsarbetet.

Kommer det att ordnas konserter och evenemang på torget?

Det nya Salutorget gör det möjligt att arrangera olika evenemang och öppna popup-butiker och kaféer. I framtiden kan även konserter och liknande evenemang arrangeras på torget.

Hur mycket kostar förnyelsen av torget?

Kostnadsuppskattningen för ändringarna av torget och gatorna är just nu cirka 19 miljoner euro.

Det nya torget kommer att värmas upp, hur ska det genomföras?

I samband med förnyelsen av stenbeläggningen på torgplanet kommer man att montera ett uppvärmningssystem under torget så att det hålls isfritt och lättframkomligt i alla väder. I uppvärmningen kan man utnyttja exempelvis returvatten från fjärrvärmenätet, på samma sätt som på det nuvarande gågatuavsnittet av Universitetsgatan. Ett annat alternativ som utreds är att utnyttja jordvärme som energikälla.

Parkeringsplatserna vid torget kommer att tas bort. Hur kan jag ta mig till torget med egen bil?

En underjordisk parkering byggs för att stå till tjänst för bilister. På så sätt kan de nuvarande parkeringsplatserna vid torget och längs gatorna tas bort och utrymmet kan frigöras för människornas bruk: för att vistas i och för kaféer och olika evenemang. Tack vare den underjordiska parkeringen är det lätt att komma till torget med bil även i fortsättningen.

På vilket sätt kommer kollektivtrafiken och busshållplatserna att ändras på torget?

Busstrafiken på det nya Salutorget styrs till två gator, Auragatan och Eriksgatan. Busshållplatsernas väntplatser blir bredare och åtkomsten till hållplatserna förbättras genom att man bygger nya övergångsställen. Läget för vissa busshållplatser kan ändras. Vid torget omvandlas Universitetsgatan till en gå- och cykelgata och busshållplatsen för chartertrafik flyttas till Auragatan.

  • Efter att renoveringsarbetet inletts hittar du aktuell information här.

Hur beaktas invånarna under byggarbetena?

Vi meddelar invånarna i närområdena om hur projektet framskrider. Vi syftar att genomföra byggarbetena så att det inte orsakar olägenheter för invånarna i omgivningen.

 

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: