Projektets bakgrund

Planläggning

För Salutorget och de omgivande gatorna finns en befintlig detaljplan som godkänts 2012 och som tillåter att en parkering på två våningar byggs under torget. Enligt detaljplanen ryms högst 800 bilplatser i den underjordiska parkeringen. Det slutliga antalet platser fastställs först i samband med den fortsatta planeringen.

Förutom den underjordiska parkeringen möjliggör planen att Salutorget och Universitetsgatan omvandlas till en gågata och att Eriksgatan och Auragatan reserveras för kollektivtrafik.

Trafik- och gatuplanering

Den byggda miljön av planeringsområdet är en fast del av kärncentrum, som inbegriper ett väldigt stort spektrum av byggnader och konstruktioner från olika tidsperioder. Salutorget som utgör kärnan av området förnyas med respekt för dess historiska utgångspunkter och den historiska stadsbilden. Aningaisgatan, Mariegatan, Auragatan och Slottsgatan avgränsar planeringsområdet runt Salutorget. I planeringen av trafiknätverken har man beaktat såväl bil- som cykeltrafiken och även fotgängarna och tillgängligheten.

De mest anmärkningsvärda ändringarna i jämförelse med nuläget är omvandlingen av Universitetsgatan till en gågata invid torget samt förbudet mot genomfartstrafik med motorfordon med undantag av taxi- och underhållstrafik på Köpmansgatan på avsnittet mellan Mariegatan och Eriksgatan. Hastighetsbegränsningarna på det promenadbetonade centrumområdet sänks.

Arkeologiska grävningar

Salutorget i Åbo utformades på 1830-talet. Under 1930-talet gjordes arkeologiska observationer i samband med nubbstensbeläggningsarbetet, men kulturlagret från 1600- och 1700-talen är till stor del oundersökta. Före vi inleder byggandet vid Salutorget ska arkeologiska grävningar utföras. Grävningarna övervakas av museiverket och Åbo museicentral.

 

Stadsdel/Område: