Distributionen av förbrukningartiklar (vårdtillbehör)

Den som har en långvarig sjukdom, dvs. om sjukdomen har räckt över tre månader, är berättigad att få förbrukningsartiklar. Det individuella behovet är fastställt i vårdplanen, som görs upp av den vårdande läkaren eller skötaren. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är det en läkare vid hälsocentralen som fattar beslut om beviljande av förbrukningsartiklar. De vårdplaner som gjorts upp på privata institutioner kan alltså vid behov ges för granskning till en läkare vid hälsocentralen.  

Förbrukningsartiklarna ska beställas minst tre veckor före den tidpunkt, då de avhämtas. Åboborna gör sina beställningar via eHälsöservice-betjäningsportalen på en elektronisk blankett, som tillsvidare finns enbart på finska. Om ni inte lyckas göra er beställning ta kontakt med den svenskspråkiga mottagningen på Tallbackens hälsostation, tfn 02 266 2738.

Dessutom får personer som bor i privata servicehus de förbrukningsartiklar som ingår i deras personliga vårdplan av stadens distributionsenhet. Detta gäller också åbobor som är patienter i privata servicehus utanför Åbo. Önskemålet är att servicehusen ska lämna in sina beställningar skriftligen tre veckor i förväg.

De förbrukningsartiklar som de åbobor behöver som fått ett beslut av staden om långtidsvård på ett privat vårdhem ingår i beslutet om denna långtidsvård. Hemvården levererar förbrukningsartiklarna till sina klienter och beställer också blöjor till klienterna.

De patienter som inte är åbobor, men som bor eller vistas en längre tid i Åbo kan enligt 47 § i hälso- och sjukvårdslagen få förbrukningsartiklar under denna tid. Ansvaret för vården kvarstår likväl under denna tid hos hemkommunen och vård och förbrukningsartiklar ges enligt den vårdplan som hemkommunen gjort upp. Vårdbehovet ska minst tre veckor i förväg meddelas både hälsocentralen i hemkommunen och i Åbo.

Om en patient, som inte är åbobo har utnyttjat sin utvidgade rätt att välja vårdplats enligt 48 § i hälso- och sjukvårdslagen och tills vidare valt Åbo hälsocentral till sin vårdplats i stället för hälsocentralen i hemkommunen, får han eller hon också de förbrukningsartiklar som behövs för sjukdomen i Åbo. De patienter som inte är åbobor gör sina beställningar per telefon.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Service kategorier: 

Lokaliteter

Utdelningen av egenvårdsartiklar

För åbobor och de som valt Åbo hälsocentral, med vårdplan från den vårdande enheten.

02 266 1527

Telefon:

Telefon 02 266 1527

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Öppettider för hämtning
mån 13:00 - 15:00
tis 15:00 - 17:00
ons - fre 09:00 - 11:00

Speciella öppettider

Skötarnas telefontider
mån - mån 09:00 - 12:00
tis - tis 09:00 - 12:00
ons - ons 12:00 - 14:00
tors - tors 12:00 - 14:00
fre - fre 12:00 - 13:00