Eftervård för omhändertagna barn

Då omhändertagandet av ett barn avslutas, är barnet berättigat till eftervård inom barnskyddet. Eftervården en är lagstadgad service och upphör senast då den unga fyllt 21 år.

Det är enligt lagen på kommunens ansvar att anordna eftervård.

Eftervården omfattar allt det stöd och den hjälp som den unga behöver för att senare klara sig på egen hand, såsom hjälp med att skaffa bostad, arbetsplats, fritidsintressen och trygga mänskliga relationer samt ekonomiskt och psykiskt stöd och stöd i skolgången.

Socialarbetet inom eftervården utförs planmässigt och baserar sig på en vårdplan. Vårdplanen uppgörs vanligen av den unga och hans eller hennes socialarbetare. Även den ungas föräldrar, den som vårdar den unga eller andra personer som hör till den ungas stödnätverk kan medverka.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Services språk:
Finska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Eftervård arrangeras av välfärdssektorns enhet för eftervård.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettider (Telefontid mån-fre 9 - 10)
mån - fre 09:00 - 16:00
telefontid
mån - fre 09:00 - 10:00