Ekonomi och strategi

Ledningen och styrningen av Åbo stadskoncern baserar sig på ett avtal mellan fullmäktigegrupperna samt strategi- och programarbete.

Ekonomi

Kommunalskatten är en inkomstskatt som betalas till kommunen och kommunalskatteprocenten fastställs årligen. Åbo stads inkomstskatteprocent för 2019 är 19,50 %.

Mer information av ekonomi:

Strategi och utveckling

Åbo stads strategihelhet består av stadsstrategin samt strategiska program: Programmen Välfärd och aktivitet samt Konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

Stadsstrategin är ett visionsliknande dokument som beskriver hur staden ska se ut år 2029, vilka centrala mål staden ställer för sin verksamhet och vilka principer stadens anställda och förtroendevalda lovar att förbinda sig till i sin verksamhet.

I de strategiska programmen som omspänner fyra till åtta år beskrivs riktlinjerna för hur målen ska realiseras. Riktlinjerna konkretiseras årligen genom avtalsstyrning där man fastställer vilka åtgärder som ska vidtas inom sektorerna.