Bokslut och uppföljningsrapporter

Bokslut och uppföljningsrapporter

Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. För varje räkenskapsperiod ska ett bokslut uppgöras före utgången av mars. Fullmäktige behandlar bokslutet i juni.

I Åbo stads bokslut ingår resultaträkning, balansräkning med noter samt en tablå över budgetutfallet, en verksamhetsberättelse och koncernbalansräkning.

Delårsrapporter                                                          

I budgeten fattar stadsfullmäktige beslut om centrala mål för verksamheten och ekonomin. Delårsrapporter om hur målen uppnåtts ges till stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden.

Den första delårsrapporten innehåller en utfallsprognos för ekonomin, den andra delårsrapporten innehåller en rapportering om verksamheten och ekonomin och den tredje delårsrapporten en utfallsprognos för ekonomin. Bokslutet uppgörs under rapporteringsperioden 1.1 - 31.12. och det innehåller en rapportering om verksamheten och ekonomin.

Den andra delårsrapporten och bokslutet inkluderar också de mål som uppställts för koncernsamfunden och affärsverken samt betydande förändringar som skett. Dessutom omfattar rapporterna uppgifter bl.a. verksamhetsmiljön, personalen, skatteintäkter och statsandelar.