Budget

I den av stadsfullmäktige godkända budgeten fastställs förvaltningarnas anslag och inkomstbudgetar eller nettot, varmed basservice bl.a. social- och hälsovårdsservice samt service inom undervisningsväsendet produceras för stadsborna.

Nämnderna och direktionerna ger sina egna budgetförslag i september. Stadsstyrelsen behandlar budgeten i november och stadsfullmäktige fastställer den årligen i november-december.