Åbo stöder spridningen av elektrisk mobilitet genom att under år 2023 upprätta en översiktsplan för elladdning. Invånarnas, professionella bilisters, husbolags, arbetsgivares och andra intressenters laddningsbehov samlas med en webbenkät som är öppen fram till slutet av april. Undersökningen tar hänsyn till alla laddningsbara fordon, d.v.s. förutom elcyklar och elbilar även tyngre fordon. Översiktsplanen och kartläggningen är gjorda som en del av det EU-finansierade USER-CHI-projektet.

Elektrifieringen av fordon ger städer möjlighet att minska klimatutsläppen från trafiken. Städer spelar en viktig roll när det gäller att avlägsna hinder för användningen laddningsbara fordon. Ett av de största hindren för den utbredda användningen av elektrisk mobilitet är otillräcklig offentlig laddningsinfrastruktur. I Åbo stöds utvecklingen nu med arbetet kring översiktsplanen för elladdning. Översiktsplanen är en gemensam vision för regionens operatörer om vilken typ av elladdningsnät som önskas i Åbo och hur det skall byggas.

– Den av EU planerade AFIR-förordningen kräver stora investeringar i byggandet av laddningsinfrastruktur för elektriska transportmedel, och i Åbo innebär det att man multiplicerar det nuvarande antalet laddningsstationer, säger Jussi Saari, expert från arbetsgruppen för elladdning i Åbo. Den snabba förändringen av drivkraften i trafiken medför utmaningar som översiktsplanen för elladdning syftar till att avveckla. Målet är ett fungerande och omfattande laddningsnät som gör elmobiliteten enkel för boende och verksamma i området.

Du kan svara på enkäten fram till slutet av april. Enkäten är anonym och den tar cirka 10 minuter att besvara. Du kan svara på enkäten på finska, svenska eller engelska. Fem biobiljetter för två lottas ut bland de som lämnat sina kontaktuppgifter. Frågorna till husbolag och andra bostadstjänster har utarbetats tillsammans med Egentliga Finlands Fastighetsförening.

Svar på undersökningen förväntas från följande grupper:

  • Professionell transport (t.ex. operatörer, godstransport, fordonsuthyrning)
  • Åbobor eller de som rör sig ofta i Åbo området
  • Husbolag eller annan bostadstjänst
  • Arbetsgivare eller ägare av kommersiella fastigheter (inklusive stadens koncernbolag)
  • Företag i Åboregionen (t.ex. handlare, företag som gör kundbesök)

– Många har en åsikt om elektrisk mobilitet och med hjälp av undersökningen siktar vi på att göra dessa röster hörda. När de viktigaste intressenternas behov är tydliga, blir det lättare för staden att planera ett offentligt laddningsnätverk som möter behoven och det blir lättare att söka lösningar som passar olika laddningsoperatörer i staden, säger projektkoordinator Juha Pulmuranta.

I enkäten kan du även föreslå nya laddningsplatser för fordon av olika storlek. Invånare, företrädare för yrkestrafiken och företag tillfrågas främst om behovet av allmän laddningsinfrastruktur och vilka faktorer som påverkar köpet av ett elfordon. När det gäller husbolag och arbetsgivare kommer bland annat att beredskapen att öppna egna laddningsstationer, även delvis, för allmänt bruk, att utredas, varvid behovet av laddningsstationer på gatan skulle bli mindre. Åbo håller på att om möjligt öppna laddningsstationer i de egna fastigheterna även för allmänt bruk.

Operatörer i Åboregionen utvecklar EU:s gemensamma laddningsinfrastruktur

Översiktsplanen för elladdning i Åbo är gjord som en del av det internationella USER-CHI-projektet, där syftet är att främja elektrisk mobilitet på många olika sätt. Projektets partners i Åbo är Turku Energia, VASO och TVT Asunnot, som alla kommer att starta ett eget laddningsexperiment under 2023.

I närheten av Logomobron kommer det av staden beställda flyttbara cykelgaraget att ha gott om plats för såväl vanliga cyklar som ellastcyklar. VASO bygger en ny fastighet i Svalberga, där laddningsstationer för laddning av bilar ska byggas. TVT Asunnot implementerar ett laddningssystem för lätta fordon för de boende i bostadskomplexet Tallbacka. Åbo Energi bygger medelhastighetsladdningsstationer för sitt kontor i Kuppis, Svalberga och Åbo hamn, samt en dubbelriktad laddningsstation för elbilar på den egna kontorsgården. Alla projektets laddningsexperiment utnyttjar solenergi och batterilagring.

USER-CHI-projektet ger städer och privata operatörer verktyg och praktiska exempel på smarta laddningstjänster och deras implementering. På europeisk nivå ger projektet möjlighet att utveckla den lokala laddningsinfrastrukturen för att vara kompatibel med resten av EU-regionen. Det yttersta syftet med projektet är att skapa en grund för funktionell och kundvänlig elektrisk mobilitet i stadsmiljön. Internationella partners i projektet är bl.a. Barcelona, ​​​​Berlin, Budapest och Rom.