Endoskopienheten

Kontaktuppgifter

Endoskopienheten är en remisspoliklinik för mag- och tarmsjukdomar, dit patienterna reserverar tid på förhand. Man kan komma till enheten antingen för ett överenskommet kontrollbesök eller med ny remiss.

Patienterna kallas till undersökningar antingen direkt till endoskopienheten eller via inremedicinska sjukhusets bäddavdelningar.

Undersökningar som görs vid enheten är magsäcks- och tjocktarmsendoskopi samt screening för tjocktarmscancer. Vid endoskopienheten finns också en kolitpoliklinik som är avsedd för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.

Efter undersökningen återvänder patienterna till primärhälsovården och den remitterande läkaren eller husläkaren.

Vid endoskopienheten finns även en celiakiskötares mottagning. Celiakiskötaren ger patienten inledande information och följer med reaktionerna på kostbehandlingen.

Handledning av klienten

Poliklinikbesöken är avgiftsbelagda. Om en klient insjuknar eller i övrigt får förhinder ska den överenskomna läkartiden inhiberas i så god tid som möjligt. För besök som inte inhiberats uppbärs en bötesavgift.