Enskilda vägar

Ansökan

Tilläggsuppgifter

Enskilda vägar är vägar som upprätthålls av fastighetsägare och övriga vägdelägare. Vägdelägare är skyldiga att delta i vägarbetet och underhållet av vägen i proportion till den nytta som de har av den. Vägdelägare kan organisera sig i ett väglag ifall det finns flera delägare och/eller ifall väghållning enligt konsensusprincip har blivit mödosam

Åbo stad beviljar årligen ombyggnads- och underhållsbidrag (cirka 70 000 euro) till väglag i Åbo. 

Underhållsbidrag

Arbeten som berättigar till underhållsbidrag:

 • hyvling och sladdning av en väg
 • dammbindning
 • slybekämpning
 • slåtter
 • plogning
 • plogningsmarkering
 • vinterhyvling
 • påfyllnad av grus eller kross i slitlagret
 • dikesrensning
 • andra jämförbara arbeten som syftar till att säkra vägarnas dagliga brukbarhet

Sök underhållsbidrag genom att fylla i ansökan för underhållsbidrag. Till ansökan bifogas:

 • utdrag ur föregående års debiteringslängd (för detta ändamål lämpar sig även en delägarförteckning med angivet enhetspris och debiterad årsavgift)
 • utdrag ur väglagets årsmötesprotokoll för innevarande år, med fastställda räkenskaper
 • kopia av bokslutet (i inkomsterna ska erhållna bidrag, uppburna driftsavgifter, uppburna grundavgifter och uppburna enhetsavgifter specificeras separat)
 • kopior av föregående års betalningsverifikat över underhållskostnader

Ansökan ska lämnas in till Fastighetsaffärsverket senast inom augusti innevarande år.

Underhållsbidrag beviljas inom ramen för anslaget procentuellt till föregående års utgifter. Dessutom beviljar staden efter övervägande tilläggsbidrag främst för underhåll av vägar som har avsevärd regional betydelse vad gäller genomfartstrafik. Fakturor för ombyggnadsbidrag och förvaltningskostnader godkänns inte som grund för underhållsbidrag

Ombyggnadsbidrag

Arbeten som berättigar till ombyggnadsbidrag:

 • ombyggnad av diken, trummor och broar
 • uträtning av väg
 • förhöjning av väg
 • avlägsnande av jordstenar
 • byggande av vänd- och omkörningsplatser
 • andra ombyggnadsåtgärder som syftar till att förbättra vägens struktur och skick

Bidrag för ombyggnad och beläggning beviljas efter övervägande innan arbetet utförs, utgående från en syneförrättning och inom ramen för anslaget.

Sök bidrag för ombyggnad och beläggning genom att fylla i ombyggnadsansökan. På grund av syneförrättningen ska en karta över ombyggnads- eller beläggningsobjektet bifogas till ansökan. Observera att vägar som beläggs ska vara i gott skick vad gäller grunder och dikning.

Ansökan ska lämnas in till stadsmiljösektorn senast inom april innevarande år. Fakturor som berör ombyggnaden ska uppvisas åt stadsmiljösektorn före utgången av det år då bidrag sökts så att bidraget kan betalas in på väglagets konto.

Namnskyltar och vägmärken för enskilda vägar

Att sätta upp och upprätthålla namnskyltar för enskilda vägar utförs av staden och på stadens bekostnad. Villkoret för att sätta upp en adresskylt är att stadsmilkösektorn har fastställt den enskilda vägens adressnamn.

Ytterligare information om vägmärken på enskilda vägar fås av:
Harry Jaakkola