Miljö

Att ta hänsyn till miljön och arbeta utifrån hållbara principer sparar både naturen och i bästa fall evenemangsarrangörens budget. Arrangemang som beaktar gröna värden är också ett tecken på ansvarsfullhet. 

Hållbar utveckling i Åbo 

I Åbo stadsstrategi 2029 har Åbo stad åtagit sig att verka i enlighet med principerna för hållbar utveckling i all sin verksamhet.

Ett mer betydande mål är att bli en helt koldioxidneutral stad år 2040, då utsläppen av växthusgaser måste vara lägre än de årliga kolsänkorna. Klimat- och miljöpolitiken kommer att bidra till detta mål genom att till exempel öka andelen förnybara energikällor inom fjärrvärme och elproduktion, förbättra energieffektiviteten och främja möjligheter till hållbar rörlighet.

Att skydda miljön är också viktigt för Åbo, och Åbo är en aktiv aktör i synnerhet vad gäller bevarandet av Östersjön och Skärgårdshavet. 

Miljöcertifikat för evenemang

För återkommande evenemang kan man anhålla om ett miljöcertifikat. Miljöcertifikatet hjälper till att planera, genomföra och utveckla evenemangets miljöfrågor. Miljöcertifikatet utfärdas till evenemang som har visat sig uppfylla förutbestämda miljökrav och som har åtagit sig att utveckla sin verksamhet kring dessa.

Miljöcertifikat som lämpar sig för evenemang är t.ex. Ekokompaseen och ISO 20121-standarden.