Färdtjänst

Färdtjänst kan beviljas, om funktionsförmågan försvagas p.g.a. ålder eller om handikappet förorsakar sådana rörelsesvårigheter, att personen med gravt handikapp inte kan använda kollektivfrafik utan oskäligt stora svårigheter.

Med färdtjänst avses möjligheten att använda vanlig taxi eller invataxi. Färdtjänst beviljas antingen enligt socialvårdslagen eller enligt handikappservicelagen.

Handikappservicen behandlar ansökan om färdtjänst. Ytterligare information om färdtjänst fås av handikappservicens sosialarbetare och servicehandledare.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus
Service kategorier: