Förvaltningsstadga

Ladda ner den förvaltningstadga för att läsa

Åbo stads förvaltningsstadga (PDF-fil, länken öppnas i en ny flik)

Förvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet. Varje kommun och samkommun ska ha en förvaltningsstadga vars innehåll bestäms i 90 § i kommunallagen (410/2015).

90 § Förvaltningsstadgan

1) följande frågor som gäller ordnandet av förvaltningen och verksamheten:
a) organ och ledning;
b) kommunstyrelsens ordförandes uppgifter;
c) personalorganisation;
d) skötseln av ekonomin;
e) granskningen av förvaltningen och ekonomin;
f) intern kontroll och riskhantering;

2) följande frågor som gäller besluts- och förvaltningsförfarandet:
a) delegering;
b) organens sammanträden;
c) inkallande av ersättare;
d) uppgifterna för organens ordförande;
e) tillfällig sammanträdesordförande;
f) kommunstyrelsens företrädares och kommundirektörens eller borgmästarens rätt att närvara och yttra sig vid andra organs sammanträden;
g) andras än ledamöternas rätt att närvara och yttra sig vid organens sammanträden;
h) sätten för beslutsfattande i organen och det sätt på vilket kommunen ser till att den tekniska utrustning och de tekniska förbindelser som behövs för deltagande i elektroniska sammanträden och elektroniskt beslutsförfarande är tillgängliga;
i) föredragning;
j) förande, justering och delgivning av protokoll;
k) undertecknande av handlingar;
l) ordnandet av dokumentförvaltningen;
m) avgifter som tas ut för handlingar eller utlämnande av uppgifter;
n) behandlingen av initiativ som avses i 23 § och om den information som ska ges till initiativtagaren;
o) kommunikationsprinciperna;
p) förfarandet när ett ärende tas till behandling i ett högre organ;

3) följande frågor som gäller fullmäktiges verksamhet:
a) fullmäktiges sammanträdesförfarande;
b) inkallande av en ersättare i en fullmäktigeledamots ställe;
c) behandling av fullmäktigeledamöternas motioner;
d) fullmäktigegrupper som bildats för arbetet i fullmäktige;
e) deltagande i sammanträden och elektronisk kallelse till sammanträde;
f) längden på ledamöternas anföranden i enskilda ärenden, om dessa behövs för att säkerställa sammanträdets förlopp.

Förvaltningsstadgan ska innehålla de bestämmelser som behövs för att de språkliga rättigheterna ska tillgodoses i kommunens förvaltning på det sätt som anges i språklagen (423/2003) och annanstans i lag.

Åbo stads förvaltningsstadga (PDF-fil, länken öppnas i en ny flik).