HUX dvs. utbildning som handleder för examensutbildning

UX dvs. utbildning som förbereder inför utbildning är avsedd för unga som avlagt grundläggande utbildning och som ännu inte har en andra stadiets utbildning eller inte har avlagt annan ettårig utbildning i övergångsskedet. Målet med HUX är att ge beredskap att inleda yrkesinriktad grundexamen eller gymnasieutbildning. HUX består av kombinerad tilläggsundervisning i den grundläggande utbildningen (årskurs 10), utbildning som bereder inför gymnasiet (HUX) och utbildning som bereder inför yrkesutbildningen (VALMA). Undervisningen är gratis och undervisningsspråket är finska.

I Åbo ordnas HUX bland annat av Åbo yrkesinstitut och Åbo kvällsgymnasium. Du kan söka till HUX-utbildningen via gemensam ansökan. Obs! Efter att genomgått HUX-utbildningen kan du få 6 tilläggspoäng för gemensam ansökan om det har förflutit mer än ett år från att du avslutat grundskolan. Om du är invandrare ska dina kunskaper i finska vara tillräckliga för den finskspråkiga utbildningen.

Yrkesinriktad HUX-utbildning

I HUX-utbildningen kan ingå

  • studie- och karriärplaneringsfärdigheter
  • stärkande av grundläggande färdigheter
  • studier inom yrkesutbildning och studier som förbereder för dem
  • studier inom gymnasieutbildning och studier som förbereder för dem
  • vardagskompetens och delaktighet i samhället
  • arbetslivsfärdigheter och lärande i arbetslivet
  • valbara studier.

En personlig studieplan utarbetas tillsammans med den studerande. Utbildningen tar cirka en verksamhetsperiod.

Ytterligare information: Hux-utbildning 

Åbo kvällsgymnasiums HUX-utbildning

Utbildningen är avsedd för dem som vill söka till gymnasiestudier. Under läsåret kan man höja vitsorden i avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen och förbättra förutsättningarna att klara studierna. Under läsåret kan du också avlägga studieavsnitt från gymnasiet. De avlagda gymnasiestudierna räknas till godo då man övergår till egentliga gymnasiestudier.

Ytterligare information (bara på finska): Turun iltalukion TUVA-koulutus