Till gymnasiet

Gymnasiestudier ger en gedigen allmänbildning som skapar en god grund för högskolestudier. Förutom studentexamen kan man avlägga gymnasiediplom i konst- och färdighetsämnen. Svenskspråkig gymnasieutbildning erbjuds av Katedralskolan i Åbo (gymnasium med den allmänna linjen och idrottslinjen). Gymnasiet kan avläggas på engelska på IB-gymnasiet vid Turun normaalikoulu eller i den internationella skolan i Åbo eller flexibelt på Turun iltalukio. Den studerande kan välja studieavsnitt från alla Åbogymnasier. Internationell verksamhet bedrivs också i alla gymnasier i Åbo i hög grad.

Riksomfattande speciallinjer i Åbogymnasier är idrottslinjen och ICT-linjen vid Kerttulin lukio, linjen för framställningskonst vid Turun klassillinen lukio, musiklinjen vid Puolalanmäen lukio, linjen för naturvetenskaper vid Turun Suomalainen Yhteiskoulu, IB-linjen vid Turun Normaalikoulu och Steinerskolans gymnasium i Åbo. Vid ovannämnda gymnasier kan de studerande avvika från den riksomfattande timfördelningen. I Åbo finns också den maritima linjen vid gymnasiet Turun Suomalainen Yhteiskoulu.

Gymnasiestudiernas struktur

Gymnasiestudierna kan avläggas på 2-4 år, men största delen av studerandena avlägger studierna på tre år. Läsåret hat indelats i fem perioder. Lärokursen för gymnasieutbildningen omfattar minst 150 studiepoäng och studierna indelas i

obligatoriska och riksomfattande valfria studier. Dessutom erbjuder gymnasierna skolvisa studieavsnitt. I de skolvisa läroplanerna för olika gymnasier har betonats olika läroämnen så att antalet valfria studieavsnitt i dessa ämnen är större än vanligt. Undervisningen i finska som andraspråk, andra religioner och vissa språk har koncentrerats till vissa gymnasier.

Urvalsgrunder

Antagningen till gymnasiet sker i den riksomfattande gemensamma ansökan i den ordning som vitsordsmedeltalet för läsämnen visar (med undantag av speciallinjerna) Om flera sökande har samma medeltal avgörs antagningen enligt 1. ansökningsönskemål och 2. medeltalet uträknat på ovan nämnda vitsord och vitsorden i gymnastik, slöjd, huslig ekonomi, musik och bildkonst. Om flera sökande fortfarande har samma medeltal efter att ovannämnda ämnen har beaktats, placeras de i slumpmässig ordning dvs. lottas ut. De lägsta gränserna för medeltalen vid olika gymnasier varierar beroende på antalet personer som söker till gymnasier. I Åbo måste den som vill bli antagen till ett gymnasium ha minst 7,30 i medeltal för läsämnen.

Studentexamen

Gymnasiestudierna siktar på studentexamen.  För studentexamen krävs mins fem avlagda prov varav provet i modersmål och litteratur eller finska som andraspråk (S2) är obligatoriskt för alla. Dessutom ska examinanden delta i minst fyra andra prov. I minst ett prov bör man avlägga prov i lång lärokurs.

Tutorer

Tutorerna hjälper nya gymnasister att tillägna sig skolans rutiner och finna sig till rätta i den nya studiemiljön. Tutorerna ordnar också program för första årets studerande på Åbogymnasierna. I början av läsåret ordnas nya gymnasister bland annat en gruppindelningsdag vars syfte är att lära känna nya studiekamrater och grupphandledare. Alla tutorer har skolats i sina uppgifter.

Åbo stads dagsgymnasier

I Åboregionen finns också