Skol- och studerandehälsovård

Skolhälsovården är en lagstadgad och avgiftsfri hälsovård vars målsättning är att befrämja elevernas hälsa samt stöda elevernas uppväxt, utveckling och psykiska välbefinnande i samarbete med föräldrarna, lärarna och övrig elevvård.

Studerandehälsovårdens målsättning är att stöda studeranden i upprätthållandet av studieförmågan, egenvården, tillräcklig livskompetens samt att uppnå och upprätthålla hälsa och funktionsförmåga.

Studerandehälsovården erbjuder hälsovårdstjänster endast till studeranden som studerar i läroanstalter på andra stadiet och yrkeshögskolor som är belägna i Åbo oberoende av studerandens hemort. Studenthälsovården vid universiteten och vetenskapshögskolorna sköts av Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS.