Adoption

De personer som söker ett adoptivbarn bör vara minst 25 år fyllda. Vid adoptioner inom familjen bör den blivande adoptivföräldern vara minst 18 år fyllda.
Ett adoptivbarn får samma ställning i familjen som ett biologiskt barn.

Personen som vill lämna sitt barn för adoption

I Åbo ger familjerättsliga enheten adoptionsrådgivning till förälder som vill lämna sitt barn för adoption. De som överväger att lämna sitt barn för adoption kan kontakta socialarbetarna på den familjerättsliga enheten direkt per telefon kl. 9-10.

tfn 02 2626011
tfn 02 2626014
tfn 02 2626012
tfn 02 2626041

Ledande barnatillsyningsmannen svarar på allmänna förfrågningar på telefon 02 2626098.

Ta kontakt med socialjouren, tfn 02 26 26 003 i akuta ärende som berör barnets överlämnande.

Barnets biologiska mamma har en åtta veckor lång betänketid efter förlossningen förrän hon kan underteckna sitt samtycke till adoption. Samtycke av barnets far behövs också om barnet är fött inom äktenskapet eller om faderskapet är fastställt. Man kan påbörja adoptionsrådgivningen redan före barnets födelse.  Adoptionsrådgivningen ger information om olika alternativ, information om adoption och socialservice samt hjälper föräldrarna att fatta ett noga avvägt beslut om adoption.

Rädda Barnen rf handhar övriga inhemska och internationella adoptioner samt adoptionsrådgivningen i Åbo i sin helhet.

För Åbobor som ansöker om inhemskt eller internationellt adoptivbarn

Adoption av barn förutsätter adoptionsrådgivning där man behandlar sökandens förutsättningar att bli förälder, förväntningar, motiv, ekonomiska situation, parförhållande och övriga faktorer som berör föräldraskapet. Syftet med adoptionsrådgivningen är att trygga barnets säkerhet och intresse. Adoptionsrådgivningen är avgiftsfri för kunden. Adoption kräver tillstånd som beviljas av adoptionsnämnden.

Åbo stad köper adoptionsrådgivningen från Rädda Barnen rf och Åbobor som planerar adoption kan kontakta föreningen direkt.