Åbo stads stipendier för Pro Gradu-avhandlingar

Stipendierna är ämnade för pro gradu-avhandlingar som förverkligar Åbo stads program för stadsforskning vid Åbo Universitet eller Åbo Akademi. Ansökan innehållande en plan görs på hösten, men stipendiet betalas ut först följande år mot en färdig avhandling. Högst 10 stipendier (á 2000€) utdelas i tävlingen. Åbo stad finansierar stipendierna.   

Åbos program för stadsforskning har som målsättning att bedriva akademisk forskning som kan tillämpas, i enlighet med Åbo stads strategiska linjedragningar, vid initiativ för att förbättra välfärden och aktiviteten av stadens invånare, samt för att förbättra Åbo stads konkurrenskraft och understöda hållbar utveckling. Forskningsprogrammet ämnar därmed studera, inom ramen av dessa teman, den samhälleliga och spatiala förändringen i stadsmiljön samt stadens möjligheter att påverka denna förändring, antingen själv eller i samarbete med andra aktörer. Programmet för stadsforskning definierar ämnesområdet i grova drag, men lämnar den egentliga definieringen av forskningsfrågor och den innehållsmässiga gränsdragningen åt skribenten av

Ansökarna bör bekanta sig med stadforskningsprogrammet (på finska).

Bidragen beviljas åt pro gradu-avhandlingar som innefattar en teoretisk referensram och producerar information som är relevant för utvecklingen av staden. Vid bedömningen av ansökningarna kommer man att fästa särskild uppmärksamhet vid följande faktorer i forskningsplanen: de vetenskapliga meriterna, hur väl planen kan förverkligas, hur den erhållna kunskapen kan tillämpas, hur aktuell planen är och vilka nya synvinklar som framförs. Den önskade tillämpbara nyttan är att man samlar in kunskap för att kunna påverka stadens utveckling och se möjligheterna till förändring – med sikte på framtiden, men utan att glömma historien. Forskningen kan, men den behöver inte, empiriskt beröra Åbo eller Åbo stadsregion, om den tillämpliga nyttan annars är välgrundad.

Åbo stad har reserverat högst 20.000€ för pro gradu-stipendier varje år. Ansökningen är en tävling, där högst 10 stipendier (á 2000€) utdelas. Stipendiet ansöks på hösten igenom att skicka in en plan, under planeringsskede av avhandlingen, men stipendiet betalas ut först följande år mot en färdig avhandling. En av förutsättningarna för att bli tilldelad stipendiet är att avhandlingen lämnas in färdig nästa år senast 1.12., men helst redan tidigare. Stipendiet är skattefri inkomst.

ANSÖKNINGSTIDEN OCH BESLUTEN

Ansökningen av Åbo stads pro gradu stipendier är öppen varje år under veckorna 42-46, och stängs på den sista vardagen i vecka 46 (detta år den 19.11.2021) kl. 15.00.

Stipendiet kan ansökas genom att fylla i en elektronisk blankett. Nättjänsten är tillgänglig på svenska, finska och engelska.

Kuntarekry: Stipendieansökan (länken fungerar under ansökningperioden)

Till ansökan bör bifogas ett utdrag av studieprestationerna och ett skriftligt sammandrag av en forskningsplan, vars maximala längd är två sidor. Längre ansökan tas inte i beaktande.

Den kortfattade forskningsplanen bör vara strukturerad enligt följande:

  • Inledning: Forskningens bakgrund och dess ämne och betydelse i ljuset av denna bakgrund
  • Mål: Vad ska studeras och varför, hur är det baserat på tidigare forskning, vad är forskningsfrågan.
  • Forskningsmaterial och metoder: Forskningsdata och metoden som valts för analys av materialet.
  • Tillämplighet: Föreslå hur resultaten kan vara användbara för Åbo stad.
  • Arbetsplan: Faser i forskningsprojektet och uppskattad tid för varje fas.
  • Referenser: En kortfattad lista över den viktigaste forskningslitteraturen. Referenslistan kan vara den tredje sidan i forskningsplanen.

Finansieringsbesluten görs i December 2021.

Tilläggsuppgifter

Forskningsdirektör Sampo Ruoppila