Åbo stadsforskningsprogrammets forskningsmedel 2018

Åbo stad utlyser forskningsmedel att sökas för forskningsprojekt som är i linje med Åbo stadsforskningsprogram. Forskningsmedlen finansieras av Åbo stad, Västra Finlands allmännyttiga bostadsstiftelse, Åbo Universitet och Åbo Akademi. Medel kan sökas av tvärvetenskapliga forskningsgrupper och konsortier som leds, och består till en del, av forskare från Åbo Universitet eller Åbo Akademi. Konsortierna kan även bestå av forskare från andra universitet eller forskningsinstitut.

I utlysningen önskas ansökningar som riktar sig till ett eller flera av följande fyra teman:
 

 1. Betydelsen av snabba dataförbindelser (såsom 5G) för stadsutvecklingen
   
 2. Utbud och attraktionskraft av olika boendealternativ inom Åbo-regionen
   
 3. Kulturen och stadskulturen som dragningskraftsfaktor
   
 4. Något annat stadsforskningsprojekt—specificerad av sökande—vars tematik baserar sig på Åbo stads strategiska program
   

Totalt kommer 600 000 euro att beviljas för forskningsprojekt. Fyra projekt förväntas finansieras av den utlysta summan, vardera med 150 000 euro.

Projektfinansieringen förverkligas i enlighet villkoren för Åbo stadsforskningsprogram: Projektledaren (professors eller motsvarande) arbetsinsats i sin helhet eller delvis anses vara universitetets eller forskningsinstitutets självfinansierade andel. Denna andel ersätts inte men behöver inte heller redovisas med arbetstidsberäkningar. Kostnaderna för forskarna som rekryteras till projektet kommer att ersättas i sin helhet med reella arbetsgivarkostnader (inte enligt arbetsgivarkostnaderna för totalkostnadsmodellen). En fast 18% overheadkostnad beviljas för projektfinansieringen. Finansieraren godkänner användningen av finansiering som lön, stipendium och forskningsmaterial och resekostnader. Projekten bör påbörjas under år 2019 och avslutas senast vid slutet av år 2020. Åbo stad utnämner en styrgrupp för varje projekt.

Stadsforskningsprogrammet finansierar akademisk forskning som producerar relevant och tillämpad kunskap för stadsutvecklingen. Utvärderingen av ansökan tar hänsyn till forskningsplanens vetenskapliga meriter, genomförbarhet, tillämplighet, aktualitet och nya perspektiv. Den önskvärda tillämpliga kunskapen bör handla om möjligheterna att påverka och förändra stadens utveckling - framtidsorienterat men utan att förbise historiska fakta. Den forskning som finansieras av programmet behöver inte nödvändigtvis inkludera empirisk forskning i och om Åbo. I stället kan forskningen granska förändringen av ett för stadsutvecklingen central fenomen eller något annat motsvarande i en stad eller städer, om den erhållna kunskapen är användbart och kan tillämpas även för utvecklingen av Åbo.

Ansökningen består av två skeden. Åbo stad informerar de forskare som kommit vidare till andra omgången hur de skall tydliggöra eller komplettera ansökan till den andra omgången. Ansökan i den andra omgången förväntas inte vara betydligt längre än i den första omgången.

Ansökan (1 + 6 sidor)

Ansökan bör lämnas in den 31 oktober senast kl. 14:00 och kompletterade ansökningar (andra omgången) senast den 11 december kl. 14:00. Finansieringsbeslut fattas senast den 31 december 2018.

Ansökan kommer att skickas elektroniskt till Åbo stad (turun.kaupunki@turku.fi), titeln på meddelandet bör lyda ”Projektansökan till stadsforskningsprogrammet”. Endast ansökningar som mottas inom anvisad tid kommer att övervägas. Ansökan bör överensstämma med anvisningarna gällande strukturen presenterade nedan.

Den första sidan innehåller:
• Namn på forskningsprojektet
• Ansvarig ledare och plats för forskargruppen eller konsortiet
• Ansvariga ledare och platser för potentiella delprojekt
• Summan forskningsmedel som ansöks
• Abstrakt (upp till 2000 tecken)
• Motiveringar hur projektet överensstämmer med Åbo stadsforskningsprogram och utlysningens mål

Följande sex sidor bör presentera en gemensam forskningsplan för forskargruppen eller konsortiet med följande struktur:
• Bakgrunden till forskningen, förhållandet till tidigare forskning och mål
• Beskrivning av projektet, inklusive eventuella delprojekt, forskningsmaterial och huvudsakliga forskningsmetoder
• Förväntade resultat, och resultatens akademiska värde i mån av nyskapande samt tillämplighet angående utvecklingen av Åbo stad
• Beskrivning av forskargruppen, inklusive mervärdet av ett potentiellt konsortium
• Möjligt nationellt och internationellt samarbete i projektet
• Totala beloppet som ansöks och hur summan fördelas enligt platserna för utförandet av forskningen. Lönekostnader skall anges per person (eller per arbetsuppgift om en person inte har utsetts)
• Tidsplan för forskningsprojektet
• Referenser (endast de mest centrala)

Tilläggsuppgifter:

Forskningsdirektör Sampo Ruoppila
sampo.ruoppila@turku.fi