Statistiska uppgifter om Åbo 2021

De första skedena i stadens historia

  • Biskopssätet flyttades år 1229 från Nousis till Korois (ca 2 km från det nuvarande Salutorget)
  • Åbo slott grundades på 1280-talet                 
  • Byggandet av Åbo domkyrka på den nuvarande platsen inleddes på 1280-talet    
  • Åbo utvecklades till stad i slutet av 1200-talet och är Finlands äldsta stad
  • Stadens första kända sigill är från år 1309
  • Det första kända myntet i Finland (Moneta aboen(sis), abo, Åbomynt) präglades ca år 1410

Stadsmiljön

Klimatet

Stadsfullmäktige och stadens personal

Befolkningen, boendet och utbildning

Kulturen och fritiden

Familje- och socialservice

Arbetslivet och näringsverksamheten

Inkomsterna

 

Stadsmiljön 2019

Högsta konstruktionen  Länktornet i Svalberga 122 m
Högsta kullen  Karhunsauna 89 m
Längsta gatan (inom rutplaneområdet)  Slottsgatan 3 690 m
Geografisk position, areal
Stadens centrum (Salutorget)  60o27.1'N, 22o16.2'E
Areal inalles 306,4 km2 
Landareal 245,66 km2 
Invånare per mark-km2 786

Till början

Klimatet 2019

 
Årets medeltemperatur  7,4 o
Högsta temperatur  33,2 oC
Lägsta temperatur  -21,8 oC
Nederbörd  741 mm
Dygn med nederbörd (> 0,0 mm)  184
Islossning i Aura å  31.3.2021

Till början

Stadsfullmäktige och stadens personal

 
Stadsfullmäktigeledamöter 2020 
Samlingspartiet  17
Gröna Förbundet  14
Finlands Socialdemokratiska Parti  12
Vänsterförbundet  12
Sannfinländarna  4
Centern i Finland  3
Svenska Folkpartiet  3
Blå framtid  1
Kristdemokraterna  1
Summa  67
 
Kommunalvalet 2017, röstningsprocent:  59,0
Stadens personal 2019: 10 129 årsverken 

Till början

Befolkningen, boendet och utbildning

BEFOLKNINGEN 31.12.2019

Invånarantalet  192 962
     män  92 217
Åldersfördelningen
     0-14:  12,7 %
     15-64:  66,6 %
     65+:  20,8 %
 
Svenskspråkiga  5,5 %
Andra än finsk- och svenskspråkiga  11,8 %
Utländska medborgare  6,7 %
Befolkningsförändringarna 2019*   
Födda  1 634
Döda  1 857
Nettoflyttning mellan kommuner  1 411
Nettoimmigrationen  748
Familjerna 2018
Antal  46 959
Familjens medelstorlek, personer  2,6
Av barnfamiljerna familjer med en förälder  28,0 %   

BOENDET 2018

Hushåll  105 025
     varav enpersonshushåll  53,1 %
     varav minst fempersonershushåll  2,6 %
Medelstorlek  1,76 personer
Byggnader inalles  22 524
     varav bostadshus  18 696
          småhus  15 933
Bostäder inalles  117 836
     i småhus  25,1 %
     i flervåningshus  73,5 %
Hushåll i ägarbostäder  47,5 %
Bostädernas yta/person  38,3 m2

UTBILDNING

Befolkningens utbildningsnivå 2018
Personer som fyllt 15 år  166 801
     högst grundexamen  23,5 %
     andra stadiets examen  40,8 %
     specialyrkesutbildningsnivå  0,7 %
     högre examen  35,0 %
Elever i grundskolorna  14 728 (2019)
Elever i gymnasierna  4 189 (2019)
Elever i yrkesläroanstalterna   13 751 (2018)
Studerande vid yrkeshögskolorna  11 094 (2018)
Studerande vid universitetena  18 815 (2018)

Till början

Kulturen och fritiden 2019

Biblioteken, lån  3,1 milj. 
Ungdomsgårdar  19
Idrotts- och bollplaner  229
Siminrättningar  2
Inomhussporthallar  150
     varav simhallar  8
Motionsleder  19

Till början

Familje- och socialservice 2019

Kommunala daghem för barn  51
Barn under skolåldern i kommunal dagvård (31.12)  5 467
Barn under skolåldern i privat dagvård (31.12)  2 542
Barnvårdsstöd
     stöd för privat vård (barn medeltal/månad)  278
     hemvårdsstöd för barn (barn medeltal/månad)  1 723
Personer som fick grundläggande utkomststöd under året 18 697

 

Till början

 Arbetslivet och näringsverksamheten

ARBETSLIVET

Arbetskraften 2018*  94 966
     sysselsatta  83 639
     arbetslösa  11 327
Personer utanför arbetskraften 2018*  96 365
     0 - 14-åriga  24 530
     studerande, skolelever  17 875
     pensionärer  46 158
     övriga  7 802
Arbetsplatserna 2017  100 128
Självförsörjningsgraden beträffande arbetsplatser 2017  122,7 % 
(Källa: Statistikcentralen)
Arbetslöshetsgraden, årsmedeltal 2019  11,2 % 
(Källa: NTM-centralen i Egentliga Finland) 

NÄRINGSVERKSAMHETEN

Husbyggnadsverksamheten 2019*
Färdigställda bostäder  2 335
     genomsnittlig lägenhetsyta  53.3 m2 
Industrin 2018
Produktionens bruttovärde  4 294 M€
Produktionens förädlingsvärde  1 974 M€
Personal  10 822
Vatten- och energiförsörjningen 2019
Vattenförsäljningen 12,3 milj. m3 
Elöverföringen  1 503 GWh
Fjärrvärmeförsäljningen  1 575 GWh
Samfärdseln 2019
Personbilar i trafikbruk  80 372
     per 1 000 invånare  417
Avlidna i trafikolyckor*  2
Skadade i trafikolyckor*  174
Den lokala busstrafiken, passagerare  22,3 milj.  
Trafiken på flygfältet, passagerare  452 927
Trafiken i hamnen
     godstrafik  2,2 milj. ton
     passagerare  3,1 milj.       
Järnvägstrafiken, passagerare  2,0 milj.

Till början

Inkomsterna 2018

Statsskatt underkastade inkomster (privata personers)
Inkomsttagare inalles  165 884
Inkomsterna i medeltal  28 950€ 
Totalinkomster  4 802 M€
 
Inkomstskatteprocenten 2020  19,50

*Förhandsuppgift

Till början

Nyckelord: