Inremedicinska avdelningar

Specialområdet för avdelning 22 är vården av hjärtpatienter. I hjärtövervakningsrummet är det möjligt att vårda och effektivt övervaka patienternas centrala livsfunktioner, såsom hjärtrytmen, blodtrycket samt syreupptaget och sekretionen i kroppen. På avdelningen utförs elkonverteringar, och till dem kommer patienterna vid tider som överenskommits på förhand. Till den vård som ges på avdelningen hör förutom de egentliga vårdåtgärderna också diagnostik, fortsatta undersökningar, rehabilitering, stödåtgärder för egenvård, smärtbehandling och rådgivning som utgår från patienternas individuella behov.

Avdelning 23 har rehabiliteringen och vården av neurologiska patienter som sitt specialområde. Den största enskilda patientgruppen utgörs av strokepatienterna. Funktionsförmågan hos strokepatienterna bedöms med hjälp av metoden FIM (Funktional Independence Measure).

Det rehabiliterande vårdarbetet förutsätter ett intensivt samarbete mellan de olika yrkesgrupperna tillsammans med patienten och hans eller hennes anhöriga. I det mångfackliga teamarbetet, t.ex. i rehabiliteringsmötena, deltar avdelningens vårdpersonal och neurolog samt dessutom en socialarbetare, fysioterapeut, ergoterapeut, talterapeut, neuropsykolog och en sysselsättnings-aktiveringsterapeut.

Specialområdet på avdelning 24 är vården av diabetes- och njurpatienter. Diabetiker som är över 40 år och diabetiker med typ 2-diabetes vårdas här och också diabetiker i arbetsför ålder samt åldringar, för vilka vården av diabetes kräver en period på sjukhus. De njurpatienter som vårdas på avdelningen är äldre patienter som har akut eller kroniskt nedsatt njurfunktion och som behöver sjukhusvård, men som inte är i akut behov av dialys.

På avdelningen ges diabetikerna en intensiv grundundervisning i blodsockermätning, injicering av insulin, dietfrågor och annat som anknyter till sjukdomen. Alla patienter får indivuduell handledning. Efter grundundervisningen kan patienten bli patient på hemsjukhuset, och då överförs ansvaret för vården på ett flexibelt sätt på patienten själv.

Till den konservativa vården av personer med nedsatt njurfunktion hör bl.a. handledning i dietfrågor, omsorg om vätskebalansen samt vård av anemi, osteoporos och blodtryck. På avdelningen vårdas också sådana äldre patienter med nedsatt njurfunktion som går i dialys och som behöver sjukhusvård på grund av någon akut sjukdom.

Specialområdet för avdelning 25 är vården samt rehabiliteringen av hematologiska och lungsjuka patienter. Avdelningen bedriver också poliklinisk verksamhet. Patienterna kommer till avdelningen för olika hematologiska undersökningar, blodtransfusioner och vårdinfusioner.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Service kategorier: 

Lokaliteter

Telefon:

Telefon 02 266 0352

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Inremedicinska avdelningen 22

åbobor med remiss från läkare

Telefon:

Telefon 02 266 2022

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Inremedicinska avdelningen 24

åbobor med remiss från läkare

Telefon:

Telefon 02 266 2024

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Inremedicinska avdelningen 27

åbobor med remiss från läkare

Telefon:

Telefon 02 266 2027

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala