Med i möjliggörandet av hållbara val

Med 1,5 graders liv-kampanjen är:

Åbo Energi, Arkea, Föli, Beyond Challenge 2030-vetenskapstävlingen, Biblioteket, Åbo klimatteam, Ekotuki, Visit Turku, Museicentralen, Forum Marinum, Åbo yrkeshögskola, TVT Asunnot Oy, Sydvästra Finlands Avfallsservice, Turun Seudun Vesi, Turun seudun puhdistamo, Åbo Vattenförsörjning, Studentbystiftelsen i Åbo, Östersjöutmaningen och VASO (Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy).

Kampanjens fadder är Åbosamfundet.

kolneutralt_abo2029.png

  Följ kampanjen i deltagarnas sociala media!

  1. Rör dig hållbart

   

  Fölis kollektivtraffik blir eldrivet i snabb takt

  Från och med 2021 kör Föli årligen cirka 3,4 miljoner kilometer men utsläppsfria och tysta elbussar istället för dieselbussar. CO2 -utsläppen minskar med 4 300 ton per år.

  Lue: Kan kollektivtrafiken vara din klimatåtgärd?

  Bekanta dig med Åbo till fots

  Åbosamfundet stöder klimatvänliga transportlösningar och uppmuntrar invånarna att föredra att gå till fots när de rör sig i staden. När du rör dig till fots ser du platser du inte skulle se på andra transportmedel - för att inte tala om hälsoeffekterna! Som en del av kampanjen organiserar Åbosamfundet promenadturer där hemstaden blir bekant till fots.

  Läs: Åbosamfundet blir fadder till stadens klimatkampanj (sidan på finska)

  2. Ät hållbart

   

  Kocktävlingen uppmuntrar till att äta inhemsk fisk

  Hållbart fångad inhemsk fisk är ett klimatvänligt alternativ till intensivt producerat kött eller importerad fisk. I Östersjöutmaningens Kocktävling tävlarlagen gör portioner av sill, gädda och mört. Recept kommer att delas på sociala medier efter evenemanget.

  Syftet med evenemanget är att främja ekologiskt samt socialt och ekonomiskt hållbart fiske. Ju mer inhemsk fisk äts, desto mer köps och fiskas den och desto fler näringsämnen tas bort från havet.

  Läs: Åbo Östersjöutmaningens kocktävling som en del av 1,5 graders kampanjen (sidan på finska)

  Ny mat av matsvinn

  Vaso (Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy) uppmuntrar sina invånare att minska matsvinnet och på annat sätt minska bostadens koldioxidavtryck. Vaso samlar människornas egna recept för användning av matsvinn och publicerar de bästa av dem.

  Läs: Vistas hemma hållbart – Ät hållbart (sidan på finska)

  Sortering av bioavfall möjliggör återvinning

  Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) deltar i Åbo stads kampanj Mot ett hållbart 1,5 graders liv genom att uppmuntra områdets invånare att sortera bioavfall. Vi uppmuntrar och skapar möjlighet för återvinning av bioavfall, men den verkliga klimatåtgärden görs fortfarande av de som bor i området genom att sortera sitt avfall korrekt. Kampanjen visar exempel genom att kika in på LSJH-personalens sätt att sortera bioavfall.

  Läs: Genom att sortera bioavfall är du med och skapar ett kolneutralt Åbo

  Skolmatens koldioxidavtryck ner!

  Vardagen har gjort ändringar i skol- och dagismatmenyerna, vilket minskar koldioxidavtrycket för enskilda måltider med till och med 30–50%. Arkeas mål har varit att hitta sätt att minska koldioxidavtrycket samtidigt som matens smak och hälsosamhet bibehålls. Som en del av vardagskampanjen kommer Arkea att till exempel utmana sin egen personal att prova recept med lågt koldioxidavtryck hemma och dela tips för ekologisk rengöring.

  Läs: Små förändringar med stor inverkan på skolmatens koldioxidavtryck (sidan på finska)

  3. Konsumera och res hållbart

   

  Bibliotek - den cirkulära ekonomins jätte

  Bibliotekens verksamhet är i princip miljövänlig, eftersom den bygger på återvinning av resurser, det vill säga cirkulär ekonomi. Utlåningstjänster bygger på cirkulär ekonomi, det vill säga återvinning av olika resurser så som böcker eller föremål genom gemensamt bruk. Det finns ingen anledning att äga något själv, och alla tjänar på att ha tillgång till ett bredare utbud. Biblioteket utmanar sin personal att delta i kampanjen "Köp inte någonting".

  Läs: Skulle användningen av bibliotek vara din klimatåtgärd? (sidan på finska)

  Lokal turism och lokala tjänster ger hållbarhet

  Turistorganisationen Visit Turku lyfter fram lokala produkter och företagare och inspirerar turister att använda deras tjänster och köpa deras produkter. Visit Åbo uppmuntrar också lokala turismaktörer att investera i hållbarhet i sin egen verksamhet.

  Läs: Visit Turku investerar i ansvarsfulla och lokalt producerade tjänster (sidan på finska)

  4. Hållbart boende 

   

  Spara värme på smart sätt

  Fastighetsbolaget TVT Asunnot Oy:s värmekur lär dig att spara på uppvärmning av ditt hem. 21 grader är en hälsosam och energieffektiv rumstemperatur i vardagsrummen. En lämplig inomhustemperatur i hemmet förbättrar livskvaliteten och inomhusluften. Samtidigt sparar det energi. Värmeenergi är en betydande del av hyran och den största kostnaden för TVT. Om temperaturen i hemmet sänks med en grad sparas uppvärmningskostnaderna med upp till 5% per år. TVT utmanar sin egen personal att delta i ”Den gröna utmaningen” som en del av kampanjen.

  Läs: TVT med i 1,5 grader-kampanjen (sidan på finska)

  Tips för att förbättra dina egna energibesparingar

  Åbo Energi strävar efter kolneutral energiproduktion och uppmuntrar också invånarna att använda energi på klokt sätt. Det är lätt att övervaka din egen energiförbrukning och därigenom identifiera var energin förbrukas. Elavtalet och uppvärmningsformen har stor påverkan på miljön. Du kan också börja producera energi själv.

  Läs: Dina energibesparingar börjar när du vet var du använder energi (sidan på finska)

  Duschutmaning och kolneutralt bostadsområde

  Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) utmanar alla sina invånare och personal att bekanta sig med sin egen vattenförbrukning genom att dela ut 5 minuters timglas för att mäta duschtid till dem som vill. I studentbyn investeras därutöver också stort på att minska utsläppen, till exempel genom att med solpaneler generera själv en del av den el som används. Målet för framtiden är en stadsdel som producerar mer energi än den förbrukar.

  Läs: Hållbart studentboende gör tillsammans – kom med i TYS duschutmaning! (sidan på finska)

  Enorma mängder energi från avloppsvatten

  Vattenreningsserviceproducenten Turun seudun puhdistamo Oy har ett negativt kolfotavtryck. Avloppsvatten producerar tio gånger mer energi än behandlingen förbrukar. Värme återvinns från avloppsvattnet och slammet samlas upp för återvinning. Värme används för att producera fjärrvärme (och fjärrkyla). Upp till 10% av fjärrvärmen som används i Åbo pumpas från avloppsvatten. Kommunalt avloppsslam behandlas vid en biogasanläggning och flytande biogas förädlas från det.

  Läs: Åbo vattenförsörjningsbolag erbjuder vattenreningsservice på ett för naturen hållbart sätt/ Turun seudun puhdistamo Oy (sidan på finska)

  Vatten med mindre koldioxidavtryck

  Åbo Vattenförsörjning minskar sitt koldioxidavtryck med livscykeltänkande och saneringsteknik som orsakar lägre utsläpp. Företaget föredrar hållbara rörmaterial och ansträngningar görs för att sanera så att gatorna behöver öppnas så lite som möjligt.

  Läs: Åbo vattenförsörjningsbolag erbjuder vattenreningsservice på ett för naturen hållbart sätt/ Åbo Vattenförsörjning (sidan på finska))

  Vattentransport med lägre utsläpp

  Turun seudun vesi Oy tar energi från vattenflödet och från sina egna solpaneler för att transportera vatten till konsumenter med mindre energibehov.

  Läs: Åbo vattenförsörjningsbolag erbjuder vattenreningsservice på ett för naturen hållbart sätt/ Turun seudun vesi Oy (sidan på finska)

  5. Ta klimatlösningar i bruk

   

  Bevarande och hållbar renovering är en klimatåtgärd också i byggandet

  Åbo stads museitjänster vårdar en klimatvänlig relation till byggande, byggnadsskydd och renovering i Åbo. Som en del av kampanjen kommer Museitjänsterna att ordna en utmaning på sociala medier åt invånarna.

  Läs: Museitjänster med i att främja 1,5 graders liv (sidan på finska)

  Mot en miljövänlig arbetsplats med hjälp av Ekotuki

  Ekotuki, som bjuder på stöd i ekologiska val, har som syfte att göra klimatåtgärder på arbetsplatser genom utbildning, uppmuntran och kamratstöd. I Åbo har till exempel stödpersonalen för ekologiska val intensifierat eller börjat återvinna avfall på kontoret, minskat pappersförbrukning och energianvändning, uppmärksammat de sätt personalen rör sig på, ökat arbetsgemenskapen miljömedvetenheten och organiserat aktiveringskampanjer i sina enheter. Som en del av kampanjen distribuerar Ekotuki klimatåtgärder som vidtas på arbetsplatser på sina webbplatser.

  Läs: Målinriktat miljöarbete på arbetsplatser genom Ekotuki-verksamheten (sidan på finska)

  Expertis är avgörande i klimatfrågor

  Åbo yrkeshögskola reagerar på klimatförändringen genom att tillhandahålla nödvändig information, expertis och lösningar. Påverkan sker särskilt genom utbildning och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Yrkeshögskolan deltar i Åbo stads 1,5 grader-klimatkampanj med temat ”Vet och påverka”.

  Läs: Expertis är också avgörande i klimatfrågor (sidan på finska)

  Vetenskapstävlingen uppmuntrar studenter att skapa hållbara lösningar!

  Vetenskapstävlingen Beyond 2030 Challenge är ett utmärkt tillfälle för studerande på andra stadiet i finländska läroanstalter att utveckla framtida lösningar tillsammans med universitet och företag. Tävlingen uppmuntrar unga människor att fördjupa sig i de utmaningar inom hållbar utveckling som intresserar dem och skapa lösningar som stöder miljön och samhället genom vetenskap och teknologi.

  Läs: Beyond 2030 Challenge-vetenskapstävlingen uppmuntrar studerande att skapa hållbara lösningar! (sidan på finska)

  Skydd av den marina kulturen och miljön är en del av klimatarbetet

  Förutom den globala uppvärmningen är havsnivåhöjningen en massiv utmaning som vi alla kan påverka med små gärningar. Temat för år 2021 på Forum Marinum är Östersjön och skyddande av vattendrag, vilket kan bekantas med på 40 000+ -utställningen. Forum Marinum är engagerad i kampanjen med temat "Plastfritt Skärgårdshav".

  Läs: Det marina centret skapar klimatmöten (sidan på finska)