Klimatåtgärder

I Åbo gör man en god klimat

Världen behöver klimatlösningar. Åbo investerar kraftigt i ren energi och produktion samt i hållbara trafiklösningar och cirkulär ekonomi. Samtidigt utvecklas nytt kunnande, nya lösningar och allt bättre verksamhetssätt. 

Åbo förändrar klimatet till det bättre tillsammans med andra föregångare. Förändringen betyder nytt kunnande, arbete och livskraft samt en hållbar cirkulär ekonomi och levnadsvanor. 

Stadens mest betydelsefulla helheter i att stävja klimatförändringen: 

 • Ett kolneutralt energisystem - Ungefär hälften av stadsområdets utsläpp (år 2020)
 • Koldioxidsnål trafik - Ungefär en fjärdedel av stadsområdets utsläpp (år 2020)
 • En hållbar stadsstruktur - Påverkar både energin och trafiken på hela stadsområdet 
 • Stadskoncernens klimatansvar - Åbo stadskoncern visar exempel och skapar tillsammans berättelsen om ett kolneutralt Åbo 
 • Kolsänkorna stärks - Åbo stadsområdets och regionens förmåga att binda kol ökas 

För att nå målen görs förändringen tillsammans: 

 • Främjandet av cirkulära ekonomin och resursklokheten i hela Åboregionen är en central del av stadens strategi 
 • Invånar- och företagskommunikation: Klimatteamet samlar ihop klimatåtgärder i områdets företag och konceptet 1,5 graders liv uppmuntrar kommunborna till en klimatvänlig vardag.  

Hur förbereder vi oss för klimatförändringen?

Klimatet förändras trots uppbromsningsåtgärder. Åbo förbereder sig för förändringen tillexempel med att:

 • öka på kolsänkor
 • förbereda sig på oväntade stora regnmängder
 • skydda ekosystemen
 • öka klimatkunskap och klimatmedvetande
 • stöda gemenskap och gemenskapens förberedelser

 

Stadens klimatarbete

Klimatarbetet betyder en högklassig vardag. Det gör Åbo ett allt bättre ställe för boendet och företagandet.

Enligt klimatplanen avgår man i Åbo från energibruket av fossilt kol senast år 2025. Åbo Energi har satt som sitt mål att avgå från kol redan under året 2022. Åbo Energi tillsammans med sina kompanjoner har investerat cirka 350 miljoner euro åren 2014-2019 i energireformen. 

Förstärkandet av ett hållbart stadsstruktur är ett långsiktigt sätt att minska på trafikens och energins utsläpp samt att förbereda sig i klimatförändringens påverkningar. Till en hållbar stad hörs ett sammanhängande och fungerande grönnät, som både betjänar ekologiska mål och erbjuder rutter för spatserande och cykling. Med att verkställa naturbaserade lösningar når man bästa effekten för stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den, för trivsamheten och hälsoeffekternas samt för ekologiska nyttans del. 

Trafiken håller på att bildas som den mest betydande utsläppssektorn i Åbo. Den förutspås orsaka ungefär hälften av de kvarstående utsläppen år 2029. Minskningen av trafikens utsläpp kräver långsiktigt arbete samt otaliga beslut som stöder varandra. Förstärkandet av gång-, cykel- och kollektivtrafiken förbättrar stadsomgivningen. Det minskar trafikens markbehov och  föroreningar, förbättrar hälsan, säkerheten och trivsamheten samt minskar på utsläppen. 

Vid investeringarna och anskaffningarna befrämjas cirkulära ekonomins lösningar och minskas konsumtionen av naturresurser. Klimat-, miljö- och livscykeleffekterna beaktas i anskaffningarna i en så hög utsträckning som möjligt från och med 2019. I alla stadens enheter och koncernsamfund strävar man efter att verkställa resurskloka förfaringssätt, till vilka hör energisparande, hållbar trafik, minskningen av materialspillet, en verksamhetskultur som stöder hållbar utveckling och en konsumtionsnivå av naturresurser som motsvarar ett jordklot. 

För att uppnå kolneutralitet och för att bli ett klimatpositivt område måste kolsänkorna, produktionen av förnybar energi och övriga kompensationer ökas.