Ökning av kolsänkor

I Åbo stads ägo

  • cirka 4800 ha skog
  • cirka 1800 ha åkrar och ängar

Åbo dämpar klimatförändringen med att stärka kolsänkorna. Åbo skogarnas årliga förmåga att binda koldioxid motsvarar personbilstrafiken om skogarna skulle inte alls huggas.

Åbo stad värnar om kollagret i jordmånen och växtligheten genom att sträva efter att öka antalet grönområden och bevara skogsområden, åkrar, växtlighet och genom att prioritera naturvänliga behandlingar på planteringsområden. Nya typer av stadsnatur och grönanläggningar läggs till i takt med att staden blir tätare.

Metoder att stärka kolsänkorna:

  • I uppdateringen av skogsbruksplanen tas stärkandet av kolsänkorna som en av utgångspunkterna. Man strävar efter att renovera den splittrade grönnätet med att plantera skog på lämpliga åkerarealer.
  • Målet är att skaffa nya markområdena som  skogbevuxna. Skogarna vårdas inte på ekonomins villkor.
  • Stadsparken och grönnätverket i anknytning till den utvecklas vidare för att dämpa klimatförändringen (kolsänkorna) samt för att stöda beredskapen (dagvatten, påverkan på mikroklimatet).
  • I planeringen av byggandet tas blågröna koefficienten i bruk och byggande som bevarar jordmånen samt långvariga trädprodukter favoriseras. Byggandet i träd utvecklas och des andel ökas.
  • Växtlighetens och jordmånens kollager och kolsänkor beräknas med fyra års mellanrum. Uppföljningen utvecklas så att man inom möjligheterna beaktar även vattendragen.