Trafik och rörelse

Rörelsesystemet är det näst märkvärda orsakaren av utsläpp. Trafiken orsakar ungefär en fjärdedel av utsläppen i Åbo (år 2020)

Åbo stad utvecklar lösningar för hållbar rörelse som stöder stadens klimatmål, ökar stadens trivsamhet och konkurrenskraft samt skapar nya modeller för affärsverksamhet. En koldioxidneutral rörelsesystem består av flera olika lösningar som stöder varandra. Sådana är till exempel  utvecklandet av elektrisk trafik, digitala lösningar, sambruksfordon, utvecklandet av gång- och cykelvägar samt rörelse som en service -verksamhetsmodell.

Utvecklandet av rörelsen är också ett av stadens spetsprojekt: Utvecklandet av centrumområdetvetenskapsparken i Kuppis ja Smart & Wise - helheten trafik och rörelse.

Utvecklandet av kollektivtrafiken

Elektrisk trafik

Främjande av gång och cykling

Utvecklandet av spårtrafiken

  • Planeringen av spårvägen kopplas till stadens viktiga strategiska mål och projekt såsom Vetenskapsparken, utvecklingen av centrum och Entimmeståget. Dessutom kommer den att förändra fördelningen av färdsätt och att täta stadsstrukturen och på så sätt stöda koldioxidneutralitetsmålet.
  • Entimmeståget  är en lösning som minskar märkvärt koldioxidutsläpp från trafiken och som ökar Åboregionens konkurrenskraft.
  • Byggprojektet för Åbo bangård och dubbelspåret Kuppis-Åbo möjliggör utvecklandet av närtågs- och godstrafiken samt snabba tågförbindelser.

Övriga helheter som påverkar rörligheten

  • I projektet Civitas Eccentric har man främjat stadscykling, elektrisk kollektivtrafik, sambruk av fordon, användandet av biogas som bränsle samt en genomgående ”rörlighet som service”-verksamhetsmodell. Projektet hämtade med sig också Föli-stadscyklarna.
  • Plan för trafiksystemet i Åbo stadsregion satsar på hållbar rörlighet i hela stadsregionen. Trafikens  funktionalitet och god tillgänglighet av centrumet med alla färdsätt kan säkras bara om man lyckas att minska stockningar med att öka gång-, cykel- och kollektivtrafikens popularitet.
  • I enlighet med Centrumvisionen 2050 utvecklas Åbo centrum till mera dragningskraftigt med att öka möjligheterna för gång- och cykeltrafik och med att och göra kollektivtrafiken smidigare.
  • Generalplan 2029 (på finska). Generalplanen, som för tillfället bereds, styr tillväxten i huvudsak till centrumområdet och områden invid huvudlederna för kollektivtrafiken. Den möjliggör ett hållbart utvecklande a kollektivtrafiken och trafiksystemen.

Ytterligare upplysningar: