Utsläppsutvecklingen

Åbo genomför klimatplanen som stadsfullmäktige godkände i juni 2018. Planen fastställer åtgärderna som behövs för att nå kolneutralitetsmålet. Läs mera om stadens klimatarbetets helheter.(på finska)

”Åbo har minskat över hälften av utsläppen från sitt område av årets 1990 nivån” 

Klimatplanens mellanliggande mål för minskandet av utsläppen (jämförelsen mot årets 1990 nivå)

  • år 2021 minskad 50 %
  • år 2025 minskad 65-70 %
  • år 2029 koldioxidneutral (minskad 80 %, resten kompenseras)
  • från och med år 2029 en klimatpositiv stad (binder mera än producerar kolutsläpp)

Som en del av det globala målet

Åbo klimatplan följer gemensamma SECAP-modellen som tusentals Europeiska städer använder (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Modellen innehåller både motverkandet av och anpassningen till klimatförändringen.  Städer som använder modellen har hårdare mål för koldioxidutsläppen än de EU har stadgat.  Städer som deltar utmanar också staterna att stärka sitt klimatarbete. Städerna kan med hjälpa av gemensamma arbetsmodellen jämföra och bättra på sina prestationer.

Åbo deltar i ett världsomfattande samarbete för stävjandet av klimatförändringen. Vi är aktivt med i FN:s klimatmöten samt i städernas egna globala ICLEI-organisation. Vi rapporterar årligen om vårt klimatarbete via CDP-systemet, varvid våra resultat förs upp som del av FN:s klimatregister. 

Beräkning av utsläppen

Beräkning av utsläppen av växthusgaser i Åbo stads område görs årligen med den bästa tillgängliga metoden och utvecklingen följs som en del av förverkligandet av stadsstrategin och klimatstrategin samt rapporteras enligt FN:s krav via CDP-systemet. Aktuella utsläpp kan kalkyleras med ungefär ett års fördröjning. Kalkylerna har gjorts för åren 1990, 2000 samt från år 2008 årligen med CO2-rapportens metod. 

I enlighet med EU-kraven är basåret för Klimatplanen 2029 är 1990 och huvudsakliga observationsår är 2015, 2021, 2025 och 2029. Utsläppskalkylerna för bas- och observationsåren rapporteras till Europeiska Unionen enligt SECAP-kraven.

Den största kvantitativa minskningen av utsläppen från högsta nivån (år 2000) har fåtts med att öka förnybara energin i produktionen av fjärrvärme och elektricitet. Till minskningen av utsläppen i jämförelse med året 1990 har påverkat framför allt  utsläppen från separata uppvärmningen, som har minskat 67 procent. Även industrins och arbetsmaskinernas utsläpp har minskat kraftigt (59 %). Utsläpp från rörligheten har man lyckats minska något. Förutom Åbo stads egna åtgärder har även statens linjeringar stött nåendet av målen. (Siffrorna bygger på årets 2019 förhandsuppgifter.)