Kulturmiljön

Ta kontakt

Kulturmiljön är den helhet som utgörs av den byggda miljön, av människor formade landskap samt fornlämningar.

Grunden för kulturmiljön är det gamla jordbrukslandskapet, som formats under hundratals eller till och med tusentals år av odling och kreaturshållning. Även industriella och urbana miljöer utgör kulturmiljö. 

Till den byggda kulturmiljön hör byggnader och strukturer såsom gårdar, parker, gator, torg, broar och färjfästen. 

Fornlämningarna består av minnen av gångna generationer i vatten och på land. Vissa fornlämningar som till exempel gravhögar, offerstenar och fornborgar kan urskiljas i landskapet än idag. De flesta fornlämningarna finns under jord. Vrak är fornlämningar under vatten.

Besöksadress: 

Fiskaregatan 4
20100 Åbo

Telefon:

stadens växel 02 330 000
02 330 000
E-post: 
museokeskus@turku.fi