Lokalmuseiverksamheten

Åbo museicentral/Egentliga Finlands regionala landskapsmuseum

Vi ger råd och hjälp till lokala museer i verksamhetsområdet. I området verkar över 100 hembygds- och friluftsmuseer med konst- och kulturhistoriska samlingar. 

Rådgivning ges i frågor som rör samlingarna, katalogisering, konservering och vård av föremål, skötsel av museibyggnader och -områden samt utställningar. Landskapsmuseet konsulterar i frågor om finansiering och ansökningar samt planering av projekt. 

Egentliga Finlands museer rf. verkar som samlande organ. 

Ta kontakt

Nyckelord: