Kultur- och ungdomsnämnden

Möteshandlingar

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Det justerade protokollet jämte anvisningar för ändringssökande publiceras i det allmänna datanätet den på mötet följande veckans torsdag.

Kultur- och ungdomsnämnden ansvarar för sin del för fritidsservicehelhetens lagstadgade uppgifter som hör till kollegiala kommunala organ. Nämnden säkerställer utvecklingen av tjänsterna samt främjar och stöder verksamheten genom att bevilja bidrag till föreningar, samfund och ungas verksamhetsgrupper samt stipendier till konstnärer i Åbo. 

Till kultur- och ungdomsnämnden hör 13 medlemmar och lika många personliga ersättare som valts ut av stadsfullmäktige för den aktuella mandatperioden.

Föredragande i nämnden är tf. fritidsdirektör Outi Kari-Granfors. Nämndens sekreterare är Antti Perälä.

Kultur- och ungdomsnämndens medlemmar 2022–2025

Nyckelord: