Regionalt ansvarsmuseum för Egentliga Finland

Till verksamhetsområdet hör

Aura, S:t Karins, Kimitoön, Koskis, Gustavs, Lundo, Letala, Loimaa, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Oripää, Pemar, Pargas, Pyhäranta, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Somero, Tövsala, Åbo, Nystad och Vemo.

Åbo museicentral är regionalt ansvarsmuseum för Egentliga Finland. Ett regionalt ansvarsmuseums huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla information och sakkunnighjälp om det lokala kulturarvet till lokalmuseer, ämbetsverk och privatpersoner.

Det regionala ansvarsmuseet för Egentliga Finland rådger lokala aktörer inom såväl musei- som kulturarvsarbetet. Dessutom dokumenterar, inventerar och forskar museet i kulturmiljöer, byggnadsarvet och det arkeologiska kulturarvet. Museet ger även råd i vård och restauration av byggnader och kulturmiljön. 

Kulturarvsarbetet i landskapet utförs i samarbete med Museiverket. Arbetet styrs av ett fyrårsavtal. I enlighet med avtalet mellan Åbo museicentral och Museiverket verkar Museicentralen som antikvarisk sakkunnig samt ger utlåtanden i planläggningsärenden i landskapets kommuner.

Åbo museicentral fungerar som Egentliga Finlands landskapsmuseum. Landskapsmuseet erbjuder information, rådgivning och sakkunnigtjänster för lokalmuseer, myndigheter och privatpersoner. Vidare forskar, dokumenterar och inventerar Egentliga Finlands landskapsmuseum kulturmiljöer, byggnadsarv och arkeologiskt kulturarv i landskapet, samt ger råd i vård och reparation av gamla byggnader och kulturmiljöer. Arbetet utförs i samarbete med Museiverket.

Besöksadress: 

Fiskaregatan 4
20100 Åbo

Telefon:

stadens växel 02 330 000
02 330 000
E-post: 
museokeskus@turku.fi
Nyckelord: