Maahanmuuttajalasten päivähoito Turussa

Den mångkulturella dagvården i Åbo innebär att alla barn bemöts jämlikt och rättvist oavsett ålder, kön och hudfärg. I dagvården är målet att stöda barn som hör till kulturminoriteter att i ett mångkulturellt samhälle växa och integreras till medborgare i den egna kulturen samt det finländska samhället.

Barnets kulturbakgrund och kunskaper i det finska språket beaktas i planeringen och förverkligandet av gruppens verksamhet. I dagvården bekantar sig barnet med den finländska kulturen, lär sig finska och deltar i gruppaktiviteter. Föräldrarna talar det språk med barnet som är barnets modersmål, eftersom det lägger grunden för barnets lärande av det finska språket.

Familjer med främmande språk som modersmål har rätt till tolktjänster vid behov. Dagvården verkar i samarbete med utlänningsbyrån i ärenden gällande barnet och familjen. För ett barn med ett främmande språk som modersmål ordnas i första hand en dagvårdsplats på ett daghem nära det egna hemmet/på det egna bostadsområdet. Man strävar efter att ta föräldrarnas önskemål om finsk- eller svenskspråkig vårdplats i beaktande. Vårdplatsen ansöker man om enligt dagvårdens instruktioner om ansökan.

I språkbadsinriktade daghem har barn möjligheten att lära sig främmande språk i en finsk miljö. Alla språkbadsinriktade daghem är privata daghem, med undantag av en engelskspråkig grupp på Rektorsåkersgatan som verkar inom den kommunala dagvården. Andra daghem i Åbo är franskspråkiga l’Hexagone, engelskspråkiga Wendy House och Daycare Daisy samt Miska-huset där barnträdgårdlärarna talar ryska med barnen.