Matematikklass

Till en matematikklass kan en matematikintresserad elev söka i syfte att fördjupa och utvidga sina kunskaper i ämnet. Undervisningen sker i finskspråkiga skolor. Matematikklasserna följer i huvuddrag skolans allmänna undervisningsplan i matematik, dock så, att de olika frågorna fördjupas och utvidgas efter situationen.

Det centrala i studierna är

- problemlösning- att skaffa, tolka och lägga fram fakta- att lära sig räkna och behärska grunderna i datorbruk- att använda nyttoprogram som hjälp för studierna- att använda webben för informationssökning och -utbyte.

I en matematikklass är antalet matematiklektioner en veckotimme mera än i andra klasser. Till matematikklassen väljs elever från klasserna 2 med hjälp av lämplighets-och mognadstest.

Ansvarsorganisation: 

Sivistystoimiala
Services språk:
Finska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Raunistulan koulu

Elever i årskurs 3-6

Till testen anmäler eleverna sig i slutet på höstterminen och de egentliga testen hålls i januari.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Rieskalähteen koulu

Elever i årskurs 7-9

Yläkoulu vastaa 6. luokan keväällä tehtävästä matematiikkaluokkien täydennyshausta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska