Medling av brott och tvister

Medling erbjuder en lagstadgad möjlighet att utreda och lösa motsättningar till följd av brott och tvister. Medling är en avgiftsfri service, där parterna i ett brott eller en tvist ges möjlighet att genom opartiska medlares förmedling mötas i förtrolighet, utreda ärendet på ett konstruktivt sätt, inverka på utgången av sitt ärende och komma överens om ersättning för eventuella skador.

Medling kan endast genomföras mellan parter som personligen har uttryckt sitt samtycke till medlingen och kan förstå betydelsen av en medling och de avgöranden som träffas under den.

Man kan även medla vid brott begångna av personer under 15 år. Lagen utestänger i regel inget brott från medling. Undantag utgör brott mot minderåriga, om offret är i behov av särskilt skydd.

Medling tillämpas inte i tvistemål som gäller tvister mellan företag, utan minst en fysisk person måste vara sakägare.

I ärenden som gäller underhåll och vårdnad av barn uppmanas kontakta barnatillsyningsmannen vid socialväsendet i barnets hemort.

Service kategorier: 

Lokaliteter

Egentliga Finlands medlingsbyrå

För dom som behöver medling av brott och tvist

Initiativ till medling via medlingsbyrå kan tas av en part i ett brott eller en tvist, av en vårdnadshavare, intressebevakare eller annan laglig företrädare för en omyndigförklarad person, av polisen, åklagaren eller en annan myndighet.

 

Om det gäller ett brott som innefattar våld som riktat sig mot den misstänktes make, barn, förälder eller någon annan närstående som kan jämställas med dem, kan endast polis- eller åklagarmyndigheten ta initiativ till medling.

 

Egentliga Finlands medlingsbyrå har sidokontor i Loimaa (Vesikoskenkatu 13), Salo (Kirkkokatu 10 B) och Nystad (Vakka-Suomentie 7). Sidokontoren ger service endast enligt överenskommelse. Medlingsdiskussioner kan anordnas också på andra orter i Egentliga Finland.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat