Egentliga Finlands museers projekt Klimatlöftet

I projektet deltar

Åbo museicentral, Aboa Vetus Ars Nova, Finlands lantbruksmuseum Sarka, Forum Marinum, Lundo museum, Nystads museum, Nådendals museum, Reso museum Harkko, Sagalunds museistiftelse, Salo historiska museum SAMU, Stiftelsens för Åbo Akademi museer, Vanhalinna i Lundo samt Åbo konstmuseum.

Museiverket bidrar med finansiering av projektet.

Förfrågningar

Maija Talja, projektkoordinator
Museitjänster, Åbo stad
Tfn 040 619 0866maija.talja@turku.fi

 

I projektet utvecklar tretton professionellt drivna museer sina verksamheter och granskar kritiskt sina verksamhetsfält ur den ekologiska hållbarhetens synvinkel. 

Vart och ett av museerna genomför åtminstone en åtgärd med syftet att antingen minska på klimatbelastningen (CO2-fotavtryck) eller att ha en positiv miljöpåverkan (ekologiskt handavtryck). Som ett resultat av projektet kommer museerna att omfatta nya, ekologiskt hållbara verksamhetssätt samt att dela information och verksamhetsmodeller både med museerna inom och utanför klimatprojektet. 

Att utveckla museernas arbete i nätverk och utnyttja delad kunskap spelar en central roll i projektet. Samarbeten förbättras i form av gemensamma utbildningar, fördjupande workshops, projektets interna informationsgång samt gemensamma anskaffningar. Delar av skolningarna kommer att öppnas för hela museifältet. Det öppna slutseminariet sammanställer den samlade kunskapen och best practices-modeller.

Hållbara val

I Åbo museicentralens strategi är klimatförändringen en av de centrala faktorerna i förändringar i verksamhetsmiljön. Museicentralen har som mål att fatta miljöhållbara beslut samt att med sina val stärka framtidstron. I projektet delar museerna i regel kunnande med varandra, verkar för ett gemensamt mål, samt jobbar för invånarnas medvetenhet och färdigheter att leva mitt i klimatförändringen genom att minimera dess negativa konsekvenser.

Projektet understryker det viktiga i att reagera på både klimatförändringen och på den minskande biologiska mångfalden. Samtidigt vill man stärka budskapet om att museerna ständigt vidtar olika åtgärder för att motverka krisen. I samband med projektet vill Egentliga Finlands museer kasta bollen vidare till landets övriga museer att tillsammans vidta konkreta åtgärder för vår gemensamma världs bästa.