Vanliga frågor – FAQ

Vad är Museum för historia och framtiden?

Museum för historia och framtiden är ett alldeles nytt, attraktivt museum som ska uppföras i Åbo. Museet kommer att granska olika historier och framtidsscenarier utan att glömma nutiden. 

Varför behöver Åbo ett nytt museum?

Åbo är Finlands äldsta stad. Här finns många fina specialmuseer, men vi saknar ett stadsmuseum som berättar hela stadens och stadsbornas historier. Museum för historia och framtiden kommer dessutom att svara på efterfrågan på utställningsfaciliteter i synnerhet för kulturhistoriska utställningar.

Hurdana innehåller kommer det nya museet att ha?

Museum för historia och framtiden kommer att ha en stor huvudutställning samt lockande utställningar med varierande teman. Huvudutställningen kommer att skildra Åbos och Åbobornas historier och berättelser, och den kommer att utnyttja nya berättartekniker och Museicentralens samlingar. Museet är en plats för evenemang, aktuella samtal och möten. 

Med historian skapar vi knutpunkter med nutiden och framtiden.

Var ska det nya museet placeras och varför just där?

Museum för historia och framtiden kommer att byggas på Slottsudden. Landområdet kommer att återgå i stadens användning efter att hamnfunktionerna och hamnspåret flyttats till norra sidan av Slottsudden. Området kommer att utvecklas till en trivsam och modern stadsdel med rikliga grönområden. Det nya museet blir områdets första nybyggnad och motor för utvecklingen.

Det nya museet kommer att ligga vid vattenbrynet längst ute på Slottsudden, intill nuvarande Vikingterminalen. Foto: Museum för historia och framtiden, Åbo stad. 

Vad kommer museet att kosta?

Kostnadskalkylen preciseras i takt med att planeringsarbetet framskrider. Den önskade ambitionsnivån för museet kommer att inverka på slutsumman. Enligt nuvarande kostnadsnivåer (sommaren 2022) och det aktuella lokalprogrammet kommer kostnaderna att vara cirka 39 miljoner euro. Kostnadskalkylerna för inredning samt utställningarna klarnar under de följande åren. Enligt nuvarande tidsplaner kommer Åbos stadsfullmäktige att fatta investeringsbeslutet under år 2026. 

Hur finansieras museet?

Finansieringen består av både offentliga och privata medel. Målsättningen är att museet förvekligas i olika partnerskap på ett ekonomiskt hållbart sätt. Åbo stad kommer att medfinansiera museet och i takt med att projektbesluten fattas utreds även övriga finansieringsalternativ, såsom till exempel EU, finska staten, Stiftelsen Åbo 2029 samt privata samfund.

När är museet färdigt?

Målsättningen är att museet ska stå klart år 2029. I den första fasen öppnar kafé- och restaurangtjänsterna samt museibutiken. I fas två öppnar utställningarna.

Hur beaktar man CO2-neutral planering?

Åbo stad iakttar de progressiva klimatmålen staden själv har ställt på alla sina byggprojekt. Ekologiska val är en av museets sex huvudprinciper, och man planerar kontinuerligt och alltmer detaljerat för att nå klimatmålen. Man kommer att ordna en arkitekturtävling för museibyggnaden och i tävlingsprogrammet betonas planering i enlighet med klimatmålen.

Hur beaktar man tillgänglighet i planeringen av museet?

Redan i planeringsskedet strävar man efter att iaktta tillgänglighet så mångsidigt som möjligt. Hinderfria lösningar beaktas i alla utrymmen. Museet kommer att bli ett jämlikt och tryggare rum för alla. Tillgängligheten noteras i allt innehåll och i alla tjänster. 

Varför berättar man om det nya museet redan nu?

Öppenhet hör till verksamhetsprinciperna inom staden. Vi vill skapa museet tillsammans med stadsborna, och med en aktiv kommunikation bjuda in människor att ta del i planeringen.

Vem ansvarar för projektet?

Åbo stad ansvarar för projektet Museum för historia och framtiden, och alla stora beslut fattas av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Projektets styrgrupp leder projektarbetet. Ordförande för styrgruppen är ägarstyrningsdirektör Jarkko Virtanen. Projekthelheten dras av en projektchef.