Åbo musikhus

Åbos nya musikhus kommer att byggas på Självständighetsplanen på Aura ås östra strand. Stadsstyrelsen beslutade om byggnadens placering den 6 april 2020. En förändring av stadsplanen för att möjliggöra byggandet pågår.

Gruppen Harmonia, som fick de bästa poängen i anbudsinfordran, har utsetts till vinnare av anbudet för Åbo konserthus. Grupperingen består av Hartela Länsi-Suomi Oy, PES-Arkkitehdit Oy och WSP Finland Oy samt underleverantören Laidun-design Oy. Åbo stadsfullmäktige fattade beslut i frågan måndagen den 18 oktober 2021. Alliansavtalet för den nya byggnaden underskrevs den 10 januari 2022. Samtidigt övergick man till att tala om Åbo musikhus i stället för konserthus.

Byggnaden kommer att ha två salar, en huvudsaklig konsertsal med 1300 sitsar och en multifunktionssal med 300 sitsar.

Den huvudsakliga salen kommer att utformas enligt de krav som utförande av orkestermusik ställer, och en akustiker som väljs ut i ett senare skede i projektet kommer att ansvara för en toppmodern akustik. Förutom framförande av orkestermusik lämpar sig konsertsalen också för andra användningsområden, till exempel för framförande av elektroniskt förstärkt musik, mötes- och kongressanvändning och småskaliga föreställningar. Orkesterdiket möjliggör till exempel operaframträdanden.

Salen är av en tillämpad skokartongmodell. Den bildar husets hjärta och dagsljuset som kommer in i salen ger huset en tydlig karaktär även på kvällen. Interiörens former är böljande och dynamiska. Träytor skapar värme i rummet.
Scenen är dimensionerad för 100 uppträdare, och en del av scenen kan sänkas till ett orkesterdike.

Val av läge

Det nuvarande konserthuset på Aningaisgatan har nått slutet av sin tekniska livslängd. En lokalbehovsutredning för renovering och utvidgning av byggnaden utarbetades 2018 och kompletterades senare med ett alternativ för nybyggnad. Den 27 maj 2019 (länk till ett dokument på finska) beslutade stadsstyrelsen att övergången till konserthusets projektplaneringsfas sker i enlighet med nybyggealternativet.

Efter stadsstyrelsens beslut har en platsutredning genomförts, där musikhusets läge undersöktes enligt följande kriterier:

  1. effekter på stadsutveckling
  2. tillgänglighet
  3. de möjligheter och begränsningar som erbjuds av den tomt som utses
  4. kostnadsskillnaderna av olika platsalternativ
  5. genomförbarhetsegenskaper

Under förberedelseprocessen presenterades flera olika platsalternativ för huset. Baserat på första fasens jämförande utredningar uteslöts de platser som minst uppfyllde lokaliseringskriterierna. Sådana utforskade och uteslutna alternativ var; Slottsudden, Saluhallens kvartär, Kuppis koloniträdgård, Artukais och Martinsbrons triangel.

Den slutliga jämförelsen av platser gjordes mellan tre alternativ: Bangårdstomten, Spindeltomten på östra stranden av Aura å och Självständighetsplanens tomt.

Stadsstyrelsen beslutade om Självständighetsplanen som lokaliseringsplatsen, till exempel av följande skäl:

  • Självständighetplanen är glesare än Spindeltomten och byggandet är lättare att anpassa till det, trots byggplatsens relativt långa och smala form.
  • Ur stadsbildssynvinkel och funktionell synvinkel kan nybyggnaden formas till ett intressant par för stadsteatern
  • Platsen möjliggör en funktionell integration och synergi mellan konserthuset och stadsteatern. Interna anslutningar till allmänheten och underhåll mellan byggnaderna är enkla att implementera.
  • Trafikaspekter.

Implementering med alliansmodell

Musikhusets nybyggeprojekt genomförs med en alliansmodell, som består av en strategisk fas, en formnings- och förslagsfas, en utvecklingsfas, en implementeringsfas och efteransvar.

På det strategiska stadiet sätter beställaren upp mål och gränsvillkor för projektet och väljer genomförande- och upphandlingsförfarande samt planerar upphandlingen.

I bildnings- och förslagsfasen utarbetas material för anbudsbegäran som innehåller ett upphandlingsmeddelande, anbudsbegäran, ett alliansavtal och en kommersiell modell. I bildningsfasen läggs alliansgruppen ut på anbud genom förhandlingsförfarande, och valet av partners påverkas av förmåga och belöning, det vill säga kvalitet och pris. På grund av objektets betydande karaktär är arkitekturens kvalitet också av exceptionellt stor betydelse i anbudsfasen.

Utvecklingsfasen startar tillsammans med huvudgenomförar- och arkitektsammanslutningen. Utvecklingsfasen är tvådelad.

I den första delen av utvecklingsfasen görs en projektplan, där planer utarbetas för projektets innehåll och omfattning, och där nyckelresultatområdena och målen för genomförandet av musikhuset koms överens. Projektplanen godkänns av kommunfullmäktige.

I det andra stadiet av utvecklingsfasen görs implementeringsplaner, på basen av vilka det är möjligt att gå vidare till projektets implementeringsfas. Övergången till implementeringsfasen kräver ett implementeringsbeslut av kommunfullmäktige.

Åbo stadsstyrelses beslut 6.4.2020 (på finska)