Namn och adresser

Namnplanering

Namnplaneringen är en del av planläggningen. I detaljplanen namnges

  • stadsdelar
  • gator
  • parker
  • torg
  • andra allmänna platser

Namnkommittén ansvarar för namnplaneringen. Kommuninvånarna kan skicka in sina egna namnförslag till namnkommittén på e-postadressen kaupunkisuunnittelu(at)turku.fi.

Namnsökning (öppnas i en ny flik)

Namnplaneringen utgår från lokalhistoria

Det äldsta gatunamnet som fortfarande är i bruk är Tavastgatan, som är från 1600-talet. Största delen av gatunamnen härleds till namnbeslutet från år 1830. Namnen bär med sig stadens historia och är både finsk- och svenskspråkiga. I namnplaneringen används lokala geografiska namn eller annan information som har med platsen att göra. På nya områden samlas namnen kring något tema, vilket underlättar gestaltandet av att namnet hör till ett visst område.

Utformningen av adresser

Tomterna på detaljplanens nya områden får sina adressnummer då planens tomtfördelning är klar. Adressen består av ett adressnamn, ett adressnummer och vid behov också av en fastighetskod, t.ex. Slottsgatan 57 E 10. Byggnader tilldelas en adress i samband med byggnadslovsansökan.

Principerna är följande:

  • Planområdets nummer anges i tomternas ordningsföljd så, att det från vägens början sett till höger kommer udda nummer och till vänster kommer jämna nummer.
  • På glest befolkade områden anges nummern enligt hur långt borta fastighetens korsning är från vägens början, mätt i meter. 10 meter är 1 nummer.

Adressärenden och numrering: Jouni Ruotsi, stadsmiljösektorn

Mer information

Nyckelord: