Detaljplanläggning

Syftet med detaljplaner och detaljplaneändringar är att skapa förutsättningar för byggande. Ett planläggningsområde kan omfatta t.ex. ett helt bostadsområde eller bara en enda tomt. Stadsfullmäktige ställer upp målen för planläggningen i bostads- och markanvändningsprogrammet och i generalplanen. Planläggningsenheten vid stadsplaneringen bereder planerna utifrån dessa mål.

I en detaljplan bestäms bl.a.

  • för vilket ändamål ett aktuellt område kan användas
  • hur mycket man får bygga på tomten
  • höjder på byggnader, taklutningar och material
  • gatubredder
  • byggnadernas och naturens skyddsvärden
  • hur parker placeras

Beredning och beslutsfattande

Detaljplanerna bereds av planläggningsenheten vid stadsplaneringen inom miljösektorn. Detaljplanerna godkänns av stadsplanerings- och miljönämnden eller stadsfullmäktige. Planläggare och beslutsfattare gällande varje anhängig detaljplan hittar du i Programmet för deltagande och bedömning.

Alla anhängiga och gällande detaljplaner kan du hitta via plansökningen.

Gällande detaljplaner (uppdaterad detaljplan) finns på guidekartan.