Åbo kulturnämnd beslöt på sitt möte 22.10 att välja politices doktor Aart de Heer till Åbo stads direktör för bibliotekstjänster med början 1.1.2015.

Nuvarande direktören för bibliotekstjänster Inkeri Näätsaari går i pension vid årets slut. Sammanlagt 26 personer sökte direktörstjänsten, av vilka en drog tillbaka sin ansökan. Tio sökande kallades till intervju och bland dessa valdes fyra för en lämplighetstest.

Behörighetskrav för tjänsten som biblioteksdirektör är bland annat högre högskoleexamen, sakkunskap om biblioteksbranschen och ledarerfarenhet. En framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter arbetsgrepp som stöder utveckling och delaktighet. Erfarenhet inom utveckling av biblioteksbranschen och digitala tjänster samt verksamhet inom samarbetsnätverk räknades till fördel. 

Aart de Heer (f. 1958) har disputerat år 1999 vid Åbo Akademis statsvetenskapliga fakultet, inom ramen för doktorsutbildningen, med informationsvetenskap som inriktning. Filosofiemagister blev han år 1985 vid universitetet i Groningen med finska språket och litteraturen som huvudämne. Dessutom har han år 2007 utexaminerats från Tekniska högskolans utbildningscentrals program för bibliotekschefer.

Aart de Heer tjänstgör för närvarande vid Åbo Akademis bibliotek som ledande informationsspecialist. Till centrala uppgifter hör utveckling av anskaffningsfunktioner, anskaffningsbudjetering och personalledning. Tidigare har han verkat som doktorandstuderande vid Åbo Akademi från och med 1993 samt som lärare inom biblioteksutbildning åren 1998-2000. Sina nuvarande uppgifter har han skött sedan 2004. Före det fungerade han fyra år som forskardoktor i Åbo handelshögskola.

Nyckelord: